cabecera
 
   
 


Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació

RESOLUCIÓ de 17 de setembre de 2014, de la Subdirecció General de Relacions Laborals de la Direcció General de Treball, Cooperativisme i Economia Social, per la qual es disposa el registre i publicació del text del VII Conveni Col•lectiu de Centres i Servicis d’Atenció a Persones amb Discapacitat de la Comunitat Valenciana (codi: 80000335011999). [2014/9370]


Vist el text del VII Conveni Col•lectiu de Centres i Servicis d’Atenció a Persones amb Discapacitat de la Comunitat Valenciana, subscrit, d’una part, per les organitzacions empresarials AGEVALCEE, FEAD i ASELDICOVA, i d’una altra, pels sindicats CCOO-PV i FETE-UGTPV, i de conformitat amb el que disposa l’article 90, apartats 2 i 3, del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors; l’article 2 del Reial Decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i depòsit de convenis i acords col•lectius de treball, i l’article 3 de l’Orde 37/2010, de 24 de setembre, per la qual es crea el Registre de la Comunitat Valenciana de Convenis i Acords Col•lectius de Treball, esta Subdirecció General de Relacions Laborals, d’acord amb les competències transferides segons el Reial Decret 4105/82, de 29 de desembre, resol:

Primer

Ordenar la seua inscripció en el Registre de la Comunitat Valenciana de Convenis i Acords Col•lectius de Treball, amb notificació a la comissió negociadora, i depòsit del text del conveni.

Segon

Disposar la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 17 de setembre de 2014.– El subdirector general de Relacions Laborals: Reyes Maximiliano Coronado Coronado.

VII CONVENI COL•LECTIU LABORAL AUTONÒMIC DE CENTRES I SERVICIS D’ATENCIÓ A PERSONES AMB DISCAPACITAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA

TÍTOL PRIMER

Condicions generals

CAPÍTOL I

Disposicions generals, àmbit i comissió paritària

Article 1. Àmbit territorial

Este conveni s’aplica en tot el territori de la Comunitat Valenciana.

Article 2. Àmbit funcional

Este conveni regula les condicions mínimes de treball, entre les empreses i treballadors, que, prescindint de la naturalesa tipus o caràcter de l’entitat propietària, té per objecte l’atenció, assistència, formació, rehabilitació, promoció o inserció laboral de persones amb problemes i alteracions de tipus físic, sensorial, psíquic, caracterològic, de personalitat o trastorns de conducta social, així com les institucions, empreses i associacions constituïdes amb esta finalitat. Vinculats anteriorment pel VI Conveni Laboral Autonòmic de Centres i Servicis d’Atenció a Persones amb Discapacitat i el conveni estatal vigent, i queda este com a conveni marc per al sector, i el personal que hi treballa.
Per a la consideració particularitzada dels distints tipus d’empreses i centres objecte d’este conveni, que requerixen condicions laborals diferenciades, la seua estructura considera les disposicions aplicables a cada un dels centres i empreses en funció de la tipologia següent:
A) Centres o empreses d’atenció especialitzada. De forma específica este conveni s’aplicarà en els centres de:
Centres de dia d’atenció primerenca. per a persones amb discapacitat o amb risc de patir-la.
Centres ambulatoris d’atenció primerenca / centres de diagnòstic, desenrotllament infantil i atenció primerenca.
Centres ocupacionals.
Centres de dia específics d’autisme
Centres de dia específics de paràlisi cerebral.
Centres de dia per a persones amb discapacitat greument afectats.
Centres de dia per a persones amb malaltia mental crònica.
Centres de rehabilitació i Integració Social per a persones amb malaltia mental.
Centres específics per a persones amb malaltia mental crònica.
Residències per a persones amb discapacitat, malaltia mental, paràlisi cerebral i/o autisme
Vivendes tutelades, assistides, supervisades o amb suport.
Centres d’oci i temps lliure.
I qualsevol altre centre que ja existisca o que es cree i la funció del qual siga l’especificada en este article.
B) Col•legis específics d’Educació Especial.
C) Centres especials d’ocupació.
D) Associacions, institucions o entitats sense ànim de lucre, que no posseïsquen cap tipus de centre.
S’exclouen de l’àmbit funcional del present conveni els centres específics de malalts mentals crònics (CEMM) la titularitat i gestió dels quals es duga a terme de forma privada, que s’acullen al Conveni Collectiu de Centres Específics de Malalts Mentals Crònics, la titularitat i gestió dels quals es duga a terme de forma privada (codi 8000635).

La relació efectuada no s’entén tancada, de tal forma que es consideraran inclosos en l’àmbit d’aplicació del conveni qualsevol altre centre, empresa o entitat que existisca o que es cree i tinga per objecte i finalitat l’atenció i assistència de persones amb discapacitat.
Així mateix, l’àmbit del present conveni inclou aquelles empreses i tots els seus centres de treball que, sense estar incloses explícitament en l’anterior relació, tinguen com a activitat principal l’atenció a persones amb discapacitat en alguna de les facetes relacionades en el paràgraf anterior, d’acord amb el principi d’unitat de l’empresa.

Es faculta la comissió paritària d’este conveni perquè incorpore a esta relació els altres centres o servicis que pogueren constituir-se sempre que la seua activitat quede compresa en la definició de l’àmbit funcional d’este conveni.

Article 3. Àmbit personal

El present conveni és d’aplicació a tots els treballadors i treballadores, amb discapacitat o no –siga quina siga la modalitat de contractació–, que presten els seus servicis per a les empreses incloses en l’article 2.
S’exclouen expressament de l’àmbit d’aplicació d’este conveni:
a) El personal funcionari o laboral que preste servicis en institucions docents o assistencials la titularitat de les quals corresponga a l’Administració Pública Estatal, Autonòmica, o Local amb conveni propi.
b) Els membres de comunitats religioses, o assessors religiosos que presten els seus servicis en estos centres.
c) El voluntariat social.

Article 4. Àmbit temporal

El present conveni entrarà en vigor el mateix dia que es publique en el DOCV, excepte els acords parcials publicats el dia 04.02.2014 que ja van entrar en vigor en eixa data.
La vigència s’estendrà des de l’1 de gener de 2013 fins al 31 de desembre de 2014 i els seus efectes econòmics es retrotrauran a l’1 de gener de 2013. Les taules salarials de 2012 tindran aplicació amb efectes retroactius des de l’1-1-2012. Al finalitzar cada any de vigència del conveni es negociara la revisió salarial corresponent per a l’any següent.

Article 5. Pròrroga i denúncia

El conveni s’entén prorrogat d’any en any si no hi ha cap denúncia per qualsevol dels firmants.
Amb caràcter general, la denúncia haurà de formalitzar-se dins del mes de novembre de cada any, i les parts es comprometen a constituir la mesa negociadora abans del 30 de gener següent a la denúncia del conveni.
Una vegada denunciat el conveni, quedarà vigent en tots els seus termes, fins a la publicació del següent.

Article 6. Dret supletori

Per a tot allò que no preveu este conveni caldrà ajustar-se al que establix l’Estatut dels Treballadors, la Llei Orgànica de Llibertat sindical, el Conveni que es negocie en l’Estat i les altres disposicions laborals de caràcter general.
En els centres d’atenció especialitzada, per al que no preveu este conveni, caldrà ajustar-se al que disposa la Llei 39/2006, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència, les lleis de servicis socials i reglaments que les despleguen, a més de qualsevol altra legislació en matèria de servicis d’atenció a persones amb discapacitat que es promulguen, i les dictades en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
En els centres especials d’ocupació, per al que no preveu este conveni, caldrà ajustar-se a les disposicions del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seua Inclusió Social (LISMI).
En els centres d’Educació Especial, les lleis educatives vigents o que puguen establir-se així com els reglaments que les despleguen.
Els convenis col•lectius d’àmbit inferior afectaran les parts firmants.

Article 7. Comissió paritària

Es constituirà una comissió paritària per a la interpretació de les clàusules del conveni, vigilància del compliment del que s’ha pactat i mediació i arbitratge en els conflictes que puguen originar-se en l’aplicació del conveni, prèvia petició expressa de les parts en conflicte i compromís d’acceptació de l’arbitratge i qualsevol altra competència que el conveni li assigne.
Igualment, quan hi haja discrepàncies podrà definir i adscriure les empreses i/o centres que exercixen les activitats englobades en l’article 2, i assimilar els grups i subgrups professionals previstos en el conveni, qualsevol altre lloc de treball que en les empreses puga existir.

Correspon també a la comissió paritària l’estudi i, si és el cas, establiment d’un fons de pensions, així com l’elaboració d’un pla de formació i perfeccionament dels treballadors i treballadores del sector, i proposar a l’Administració aquells temes que es considere oportú i que hi puguen tindre relació.
Esta comissió paritària, única per a tota la Comunitat Valenciana, estarà integrada per sis membres, un per cada una de les organitzacions empresarials amb representativitat legal suficient, independentment de la seua ratificació o no del present conveni, i tres per les organitzacions sindicals en nombre igual de membres per la part empresarial i per la sindical.
La constitució de la comissió es farà dins dels 15 dies naturals següents a la firma del present conveni. En la primera reunió es procedirà al nomenament del president o presidenta i del secretari o secretària, i s’aprovarà, si en fera falta, un reglament de funcionament de la comissió.
Els acords seran presos per vot qualificat i en funció de la representativitat oficial de les organitzacions. Per a adoptar acords es requerix el vot favorable del 60 % de cada una de les dos representacions.

Es reunirà amb caràcter ordinari una vegada al semestre, i amb caràcter extraordinari quan ho sol•licite la majoria d’una de les parts. En ambdós casos la convocatòria es farà per escrit, amb una antelació mínima de cinc dies, amb indicació de l’orde del dia i data de la reunió, i s’adjuntarà la documentació necessària. Només en cas d’urgència reconeguda per ambdós parts el termini podrà ser inferior. Quan la comissió es reunisca amb caràcter extraordinari la reunió haurà de celebrar-se dins d’un termini màxim de huit dies naturals des de la data de la seua sol•licitud.
Les resolucions de la comissió seran vinculants, s’ha d’alçar acta de les reunions i arxivar els assumptes tractats.
La dita comissió paritària fixa el seu domicili en AGEVALCEE, Av.
Corts Valencianes 41, 1r A, (46015) València.
Davant de qualsevol cas de suposat incompliment del conveni, per a demanar-ne una interpretació, o per a sol•licitar la mediació, o arbitratge davant d’un conflicte, les parts implicades podran dirigir-se a la comissió paritària fent constar en l’escrit: el nom i cognoms de qui fa la pregunta, DNI o semblant, domicili per a notificació, i el nom de l’empresa en què exercisca la seua funció, perquè, en la primera reunió ordinària, emeta la seua resolució sobre el tema en qüestió. Les comunicacions han de dirigir-se a l’adreça esmentada anteriorment.

Les resolucions emeses per la comissió paritària tindran la mateixa força legal que té el propi conveni i entraran a formar-ne part integrant.


CAPÍTOL II

Contractacions, cessaments i acomiadament

Article 8. Règim de contractació

El contracte haurà de formalitzar-se per escrit i en triple exemplar, i cada una de les parts se’n quedarà un, la tercera còpia per a l’organisme competent. Es facilitarà una còpia bàsica per al representant sindical, comité d’empresa o responsable de la delegació sindical, si estiguera legalment constituïda.
La formalització de les contractacions es realitzarà per escrit i fent constar la titulació del treballador que, si és el cas, siga requerit per al lloc de treball, la duració del contracte i el grup professional i lloc de treball per al qual se’l contracta. Quan les circumstàncies ho requerisquen, l’empresa facilitarà la formació professional necessària per a adaptar al treballador o treballadora al seu lloc de treball.
Els treballadors i treballadores contractats per l’empresa sense pactar cap modalitat especial quant a la seua duració, es consideraran fixos transcorregut el període de prova, excepte prova en contra que n’acredite la naturalesa temporal o que es demostre que la seua relació no és laboral.
Els treballadors sense contracte escrit, llevat que es demostre que la seua relació no és laboral, transcorregut el període de prova es consideraran fixos, així com aquells que, finalitzat el seu contracte o les seues pròrrogues, continuen treballant en l’empresa.
Al personal no contractat com a fix, si accedix a esta condició, se li computaran els dies treballats com a vàlids per al període de prova i per a l’antiguitat en l’empresa.
En cap cas es podrà contractar un treballador en un lloc de treball, grup i subgrup diferent dels especificats en l’annex corresponent d’este conveni, ni amb salaris inferiors als especificats per al lloc de treball.
Els delegats de personal o membres dels comités d’empresa vetlaran pel compliment del control legal establit per a la contractació temporal.

Article 9. Forma i duració dels contractes

Hauran de constar per escrit els contractes de treball quan ho exigisca una disposició legal i, en tot cas, els de pràctiques i per a la formació, els contractes a temps parcial, fix discontinu, de relleu i els contractes per a la realització d’una obra o servici determinat. Igualment han de constar per escrit els contractes per un temps determinat la duració dels quals siga superior a quatre setmanes. Si no s’observa eixa exigència, el contracte es presumirà celebrat per temps indefinit i a jornada completa, excepte prova en contra que acredite la seua naturalesa temporal o el caràcter a temps parcial dels servicis.
Tot el personal passarà automàticament a la condició de fix si, transcorregut el termini determinat en el contracte, continua fent les seues activitats sense haver-hi hagut un nou contracte o una pròrroga de l’anterior.
També adquiriran la condició de treballadors fixos els que en un període de trenta mesos hagen estat contractats durant un termini superior a vint-i-quatre mesos, amb solució de continuïtat o sense, per al mateix lloc de treball amb la mateixa empresa, per mitjà de dos o més contractes temporals, siga directament o a través de la seua posada a disposició per empreses de treball temporal, amb les mateixes o diferents modalitats contractuals de duració determinada, amb l’excepció del que en esta matèria s’establisca en cada moment per la legislació.

El que establix el paràgraf anterior també s’aplica quan es produïsquen supòsits de successió o subrogació empresarial tal com estiga disposat legalment o convencionalment.
El que disposa el paràgraf tercer no s’aplica als contractes formatius, de relleu i interinitat, als contractes temporals celebrats a l’empara de programes públics d’ocupació-formació, així com als contractes temporals que siguen utilitzats per empreses d’inserció degudament registrades i l’objecte d’eixos contractes siga considerat com a part essencial d’un itinerari d’inserció personalitzat.

El que disposa el paràgraf tercer s’entén sense perjuí de la suspensió de l’aplicació de les dites normes establida en la legislació en cada moment.

Article 10. Modalitats de contractació

El personal afectat per este conveni s’entendrà contractat per temps indefinit, sense més excepcions que les indicades en els apartats següents.
En cap cas els contractes temporals, a partir de la publicació del present conveni, podran sobrepassar el 33 % del personal contractat per l’empresa. Esta limitació no s’aplica a les empreses que duguen a terme programes, pel que fa als treballadors que s’hi contracten.

1. Contracte d’interinitat.

És el que s’efectua per a substituir un treballador o treballadora amb dret a reserva del lloc de treball i pel període en què es done la dita circumstància, d’acord amb el que preveu l’article 15.1.c de l’Estatut dels Treballadors i en la seua normativa de desplegament.
El contracte d’interinitat ha de formalitzar-se per escrit, i s’hi ha de fer constar el treballador substituït, la causa determinant de la substitució i si el lloc de treball a exercir serà el del treballador substituït o el d’un altre treballador de l’empresa que passe a exercir el lloc d’aquell.
El cessament del personal interí tindrà lloc quan es reintegre la persona a qui substituïa.

2. Contractes eventuals per circumstàncies de la producció.

Es considera contracte eventual el que es concerta per a atendre les exigències circumstancials del mercat, acumulació de tasques o excés de comandes, encara tractant-se de l’activitat normal dels centres. En el contracte es consignarà, amb precisió i claredat, la causa o circumstàncies que el justifique.
La duració màxima del contracte serà de dotze mesos dins d’un període de referència de 18 mesos en els termes i condicions previstos en l’article 15.1.b de l’Estatut dels Treballadors.
En el cas en què es concerte per un període inferior podrà ser prorrogat mitjançant un acord de les parts, sense que en cap cas esta pròrroga de contracte puga superar el total dels dotze mesos esmentats.
A la resolució del contracte el treballador o treballadora tindrà dret a percebre la indemnització establida per a esta modalitat de contractació per la legislació.

3. Contractes per a la realització d’una obra o servici determinat.

El contracte per a obra o servici determinat, en els termes establits en la legislació, podrà ser utilitzat per les empreses i centres que realitzen contractes o acords amb les administracions públiques, en qualsevol dels seus àmbits o amb empreses privades de qualsevol orde per a la prestació de servicis, cursos o activitats de caràcter temporal, o aquells que s’encomanen als centres i que siguen de renovació incerta o no se’n conega amb seguretat la duració.
El contracte haurà d’especificar el caràcter de la contractació i identificar el treball o tasca que constituïsca el seu objecte. La duració del contracte serà la del temps exigit per a la realització de l’obra o servici, respectant els límits màxims establits en l’article 15 ET, transcorreguts els quals, el treballador adquirirà la condició de fix en l’empresa.

1. Contracte en pràctiques o per a la formació.

Les contractacions portades a efecte per les empreses acollides a este conveni en les modalitats de contracte en pràctiques o de formació, tindran les remuneracions i duració establida en este article.
Contracte en pràctiques. La duració del contracte en pràctiques no podrà ser inferior a sis mesos ni excedir dos anys. Quan el contracte es concerte amb una duració inferior a dos anys, les parts podran acordar fins a dos pròrrogues, sense que la duració total del contracte puga excedir l’esmentada duració màxima. Les situacions d’incapacitat temporal, risc durant l’embaràs, maternitat, adopció o acolliment, risc durant la lactància i paternitat interrompran el còmput de la duració del contracte.
La retribució en el primer any serà el 85 % del salari conveni corresponent al lloc de treball per al qual s’ha contractat i del 95 % en el segon any.
Contracte per a la formació i l’aprenentatge. Podrà celebrar-se amb treballadors i treballadores majors de 16 anys i menors de 25. Excepcionalment podrà utilitzar-se esta modalitat contractual amb treballadors entre 25 i 30 anys, d’acord amb la Disposició transitòria novena de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral. Si el contracte es concerta amb persones amb discapacitat, no és d’aplicació el límit màxim d’edat.
La duració del contracte no podrà ser inferior a un any ni superior a dos. Quan es concerte amb una duració inferior a dos anys, les parts podran acordar prorrogar-lo, sense que la duració total puga excedir la duració màxima. Les situacions d’incapacitat temporal, risc durant l’embaràs, maternitat, adopció o acolliment, risc durant la lactància i paternitat interrompran el còmput de la duració del contracte.
La retribució en el primer any serà el 75 % i segon any del 85 % de la quantia que figura en les taules salarials corresponent al lloc de treball per al qual haja sigut contractat i en funció del temps efectivament treballat. En tot cas, el salari no podrà ser inferior a la part proporcional del salari mínim interprofessional per a la jornada realitzada.
El temps dedicat a activitats formatives serà durant el primer any de contracte almenys del 25 % de la jornada màxima prevista en el conveni per al seu lloc de treball, i de com a mínim el 15 % el segon any.
S’entendrà com a període de prova el temps de treball en el contracte de formació i es computarà la duració del contracte per a la formació per a adquirir o consolidar els drets que es puguen derivar en el conveni col•lectiu respecte del temps de vinculació a l’empresa.
Els treballadors contractats sota esta modalitat no podran fer treballs nocturns ni treballs a torns. Tampoc podran realitzar hores extraordinàries, excepte l’excés de les treballades per a previndre o reparar sinistres i altres danys extraordinaris i urgents, sense perjuí de la seua compensació com a hores extraordinàries.
El nombre màxim de contractes de formació en cada empresa no podrà excedir el fixat en la següent taula i la direcció de l’empresa emetrà un informe escrit del nombre i condicions dels contractes de formació i en pràctiques. Es remetrà una còpia de l’esmentat informe el comité d’empresa, delegat de personal o delegat sindical. Si no tinguera representació sindical remetrà una còpia de l’informe la comissió paritària del VII conveni autonòmic. El personal amb discapacitat que ostente relació laboral de caràcter especial no computarà als efectes previstos en la limitació del nombre de contractes per a la formació prevista en este article.
Fins a 10 treballadors: 1 contractat.
Fins a 50 treballadors: 4 contractats.
Fins a 250 treballadors: 6 contractats.
Més de 250 treballadors: 3 % de la plantilla.

2. Contracte a temps parcial.

Una persona es considerarà contractada a temps parcial quan preste servicis durant un nombre d’hores al dia, a la setmana, al mes o a l’any inferior al 90 % de la jornada a temps complet establida en este conveni per al lloc de treball i grup professional pel qual se’l va contractar, i s’aplica el règim jurídic establit en l’article 12 de l’Estatut dels Treballadors. 
Quan en l’empresa s’haja pactat una jornada inferior als límits màxims establits en este conveni, per a establir el percentatge de jornada contractada s’utilitzarà com a referència la jornada de treball d’un treballador a temps complet comparable del seu mateix centre de treball, amb el mateix tipus de contracte de treball i que realitze un treball idèntic o semblant.
En el contracte de treball, que necessàriament serà per escrit, hauran de figurar-hi el nombre d’hores ordinàries de treball al dia, a la setmana, al mes o a l’any contractades i la seua distribució. La jornada de treball només podrà realitzar-se de forma partida, amb una sola interrupció, quan es tracte de contractes amb una duració diària, almenys, de sis hores al dia.
Els treballadors amb contracte a temps parcial tindran preferència a ampliar la jornada, si ho necessitara l’empresa i els treballadors reunien les condicions que el lloc requerisca, amb informació als representants legals dels treballadors.
El salari d’este personal es calcularà dividint el salari mensual pel nombre d’hores establit en este conveni per al lloc de treball.

4. Contracte fix discontinu.

El contracte per temps indefinit de fixos discontinus es concertarà per a realitzar treballs que tinguen el caràcter de fixos discontinus, dins del volum normal d’activitat de l’empresa. En el model de contracte d’esta modalitat haurà de figurar, per escrit, la duració estimada de l’activitat, la jornada laboral estimada i la seua distribució horària. L’empresa facilitarà per escrit tant als treballadors afectats com als representants dels treballadors els criteris fixats pels quals s’establix l’orde de crida a l’activitat.
Este contracte s’utilitzarà sempre que la interrupció de l’activitat siga superior a dos mesos.
Els treballadors que realitzen estes activitats hauran de ser cridats, segons forma i orde prèviament establits, cada vegada que es reprenga l’activitat i acumularan l’antiguitat total des del seu ingrés en l’empresa; per al que no preveu este article, s’aplica la legislació vigent.

Article 11. Jubilació parcial i contracte de relleu

Els treballadors subjectes a este conveni podran acollir-se, amb l’acord previ amb la direcció de l’empresa, a la jubilació parcial anticipada, en els casos i amb els requisits establits en els articles 12.7 de l’Estatut dels Treballadors i 166 de la Llei General de la Seguretat Social, així com, altres disposicions vigents concordants.
Quan el treballador exercisca este dret, l’empresa haurà de subscriure un contracte de relleu en els termes exigits en la legislació que s’aplique, i s’aplicarà el que s’establisca en cada moment en la norma legal en vigor.

Article 12. Període de prova

De conformitat amb el conveni estatal, el període de prova per als diferents llocs de treball, serà el següent:
Grup professional personal directiu: tres mesos.
Grups professionals de personal d’atenció directa, personal comandament intermedi, personal titulat: dos mesos.
Grups professionals de personal d’administració i servicis generals, personal de producció, administració i servicis generals: un mes

Durant el període de prova les parts podran desistir del contracte sense dret a la indemnització, sense termini de preavís i sense al•legació de causa. Transcorregut el període de prova, el contracte produirà plens efectes.

Article 13. Vacants i llocs de nova creació

Quan es produïsca una vacant o es cree un nou lloc de treball es farà una primera fase de promoció interna en què s’oferirà en primer lloc la plaça al personal de l’empresa i als excedents voluntaris, per a això l’empresa comunicarà a tots els treballadors i excedents voluntaris la promoció. Si quedara deserta, es farà una oferta pública d’ocupació, que apareixerà en els taulers d’anuncis de l’empresa. L’empresa comunicarà als treballadors el barem i sistema de selecció que, amb un informe previ tècnic, haja acordat el consell de centre o òrgan equivalent.
L’empresa, com a titular del centre o servici, decidirà els corresponents contractes de treball.

Article 14. Reserva de places per a persones amb discapacitat

Totes les empreses reservaran en les contractacions que es realitzen a partir de la publicació d’este conveni, almenys el 5 % de llocs de treball a persones amb discapacitat.
L’empresa, amb un informe previ de l’equip tècnic, determinarà, quins són els llocs de treball reservats amb esta finalitat, atenent les característiques dels graus de discapacitat, així com les adaptacions necessàries del lloc.

Article 15. Cessament voluntari

El treballador que desitge cessar voluntàriament en el servici de l’empresa està obligat a informar-ne al titular de l’empresa per escrit, i complir els següents terminis de preavís:
Tot el personal: quinze dies.

Article 16. Preavís del treballador

L’incompliment del treballador de l’obligació de preavisar amb la indicada antelació donarà dret a l’empresa a descomptar-li de la liquidació l’import del salari d’un dia per cada dia de retard en el preavís, excepte en el cas d’accés al funcionariat o a una interinitat en la Funció Pública, sempre amb preavís al titular de l’empresa dins dels set dies següents a la publicació de les llistes definitives d’aprovats en el primer cas.

Article 17. Retard en el pagament del liquidació

Si l’empresa rep el preavís en temps i forma, estarà obligada a abonar a l’interessat la liquidació corresponent a l’acabar la relació laboral. L’incompliment d’esta obligació comportarà el dret del treballador o treballadora a ser indemnitzat amb l’import del salari d’un dia per cada dia de retard en l’abonament de la liquidació, amb el límit del nombre de dies del preavís.

Article 18. Liquidació

L’empresa està obligada, quinze dies després de ser preavisada, a entregar una proposta de liquidació perquè siga estudiada pel treballador i pels representants sindicals, excepte opinió en contra del treballador.
Per al càlcul de les liquidacions, en la part corresponent a vacacions es tindrà en compte únicament el període de vacacions estival establit en este conveni, no els períodes de Nadal i Setmana Santa.
Quan la finalització d’un contracte temporal coincidisca amb el període de negociació del conveni o revisió salarial, en la liquidació es farà constar que queda per liquidar el percentatge de pujada salarial que li corresponga.

Article 19. Comunicació de l’acomiadament i finalització de contractes

L’empresa està obligada a comunicar qualsevol acomiadament o finalització de contracte, excepte opinió en contra del treballador, així com les causes que el motiven als representants legals dels treballadors i al consell de centre o òrgan equivalent amb una antelació mínima de quinze dies. Durant el dit termini els representants dels treballadors podran emetre un informe al respecte.

Article 20. Readmissió en cas d’acomiadament improcedent

Quan l’acomiadament d’alguna persona siga declarat improcedent per l’autoritat competent l’empresa està obligada a la seua readmissió o a la indemnització.

Article 21. Subrogació empresarial i cessió de treballadors i treballadores

A fi de garantir i contribuir al principi d’estabilitat en l’ocupació per mitjà de qualsevol de les modalitats de contractació, les empreses i centres de treball siga quina siga la seua activitat, que per raó de contractació pública, privada, per concurs, adjudicació o qualsevol altre tipus de transmissió, substituïsquen en la prestació d’un servici o activitat una empresa o entitat que, sota qualsevol forma jurídica i tant en règim de relació laboral ordinària o especial, estiguera inclosa en l’àmbit funcional del conveni, se subrogarà obligatòriament en els contractes de treball de tots els treballadors que estigueren adscrits a eixe servici o activitat.
L’esmentada subrogació es produirà en la totalitat de drets i obligacions dels treballadors, i se’n garantirà la seua continuïtat en la prestació del servici i serà imperativa encara que això implicara la transformació d’un contracte formalitzat a l’empara de la relació laboral especial en centres especials d’ocupació en un contracte i relació laboral ordinària de persones amb discapacitat o minusvalidesa.
La subrogació es produirà respecte del següent personal:
a) Treballadors en actiu que presten servicis en el dit centre, siga quina siga la naturalesa de la relació laboral i la modalitat contractual.
b) Treballadors que en el moment de canvi de titularitat de la contracta, servici o activitat es troben en estat d’incapacitat temporal, malalts, accidentats o en situació de permís o excedència, si hagueren estat adscrits.
c) Treballadors que substituïsquen algun dels treballadors mencionats en l’apartat anterior.
d) Els treballadors contractats per una empresa a què se li haja encomanat la gestió d’un centre acollit al present conveni, per a la prestació de servicis en un centre concret i específic, tindran la consideració de fixos de centre, en tant el dit servici el faça l’empresa per a la qual presten els servicis o, si és el cas, l’empresa que resulte nova responsable de la gestió del centre.
A fi d’instrumentar la subrogació, l’empresa ixent haurà d’entregar a l’entrant, almenys una setmana abans de finalitzar el seu servici, la documentació següent:
Certificat de l’organisme competent d’estar al corrent de pagament de la Seguretat Social.
Fotocòpia de les tres últimes nòmines mensuals dels treballadors afectats.
Fotocòpia dels TC-1 i TC-2 de cotització a la Seguretat Social dels tres últims mesos.
Relació de personal en què s’especifique: nom i cognoms, domicili, número d’afiliació a la Seguretat Social, antiguitat, jornada, horari, vacacions i qualsevol modificació d’estos que s’haja produït en els tres mesos anteriors juntament amb la justificació de la modificació, modalitat de la seua contractació, especificació del període de mandat si el treballador és representant sindical i data de gaudi de les seues vacacions.

Informe d’IT o confirmació de l’informe.

Dies d’assumptes propis ja aprofitats, dies de descans i justificació d’altres llicències retribuïdes.
Fotocòpia dels contractes de treball del personal afectat per la subrogació, si els ha tramitat l’empresa ixent.
Còpia de documents degudament diligenciats per cada treballador afectat en què es faça constar que este ha rebut de l’empresa ixent la seua liquidació de parts proporcionals dels seus havers fins al moment de la subrogació, i que no en queda pendent cap quantitat. Este document haurà d’estar en poder de la nova adjudicatària en la data de l’inici del servici com a nova titular.
En qualsevol cas la relació laboral entre l’empresa ixent i els treballadorss només s’extingix en el moment en què es produïsca de fet la subrogació a la nova adjudicatària.
Quan la nova empresa adjudicatària siga un centre especial d’ocupació podrà assumir amb el procés de subrogació fins al nombre màxim de treballadors sense relació laboral de caràcter especial que la pròpia regulació legal de constitució i manteniment d’un centre especial d’ocupació permeta i, tot això, atenent al compliment legal i reglamentari de creació i funcionament dels centres especials d’ocupació. No obstant això, amb caràcter excepcional, mentres eixe centre especial d’ocupació mantinga l’adjudicació de l’esmentada contracta, podrà subrogar-se en la totalitat de la plantilla dels treballadors de l’empresa ixent.

En tots els supòsits de finalització, pèrdua, rescissió, cessió o rescat d’una contracta, –així com, respecte de qualsevol altra figura o modalitat que supose la subrogació entre entitats, persones físiques o jurídiques-, que duguen a terme l’activitat que es tracte, els treballadors de l’empresa ixent passaran a estar adscrits a la nova titular de la contracta que haja de realitzar el servici, respectant esta els drets i obligacions que disfruten en l’empresa subrogada.
En cas de canvi del titular de la contracta, la nova empresa respectarà obligatòriament el contracte existent entre el treballador i l’anterior empresa, així com tots els drets derivats, com ara lloc de treball, salaris, antiguitat, jornada, horari, vacacions, etc.

Acreditació documental. Tots els supòsits anteriorment previstos, s’hauran d’acreditar documentalment per l’empresa o entitat ixent a l’entrant, per mitjà dels documents que es detallen en este article.

El termini d’entrega serà de cinc dies hàbils comptats a partir del moment en què l’empresa entrant comunique a la ixent el canvi de l’adjudicació de servicis.
En cap cas es podrà oposar a l’aplicació del present article, i en conseqüència a la subrogació l’empresa entrant, en el cas que l’empresa ixent no li haguera proporcionat a l’entrant la documentació a què està obligada. I això amb independència que poguera exigir-li a aquella la indemnització pels danys i perjuís que en el seu incompliment li haja pogut ocasionar.
Liquidació de retribucions, parts proporcionals de pagues extraordinàries, vacacions i descansos respecte als treballadors entre l’empresa ixent i la que haja de realitzar el servici:

a) Els treballadors percebran les seues retribucions mensuals en la data establida i les parts proporcionals de pagues extraordinàries o liquidació de retribucions pendents de percebre, en els cinc dies següents a la data de terminació de la contracta de l’empresa ixent.

b) Els treballadors que no hagueren descansat els dies de vacacions, dies de descans corresponents, assumptes propis o altres descansos o permisos retribuïts al moment de produir-se la subrogació, descansaran els que tingueren pendents en les dates que tinguen previstes, amb la nova adjudicatària del servici.
Si la subrogació d’una nova titular de la contracta implicara que un treballador realitze la seua jornada en dos centres de treball distints, i afecta només a un el canvi de titularitat de la contracta, els titulars gestionaran la pluriocupació legal del treballador, així com el gaudi conjunt del període vacacional, i l’empresa ixent abonarà la liquidació de les parts proporcionals de les pagues corresponents. Esta liquidació no implicarà la liquidació si continua treballant per a l’empresa.

L’aplicació d’este article serà de compliment obligatori per a les parts a les quals vincula: empresa cessant, nova adjudicatària i treballador, i la subrogació opera tant en els supòsits de jornada completa, com en els de jornada inferior, encara que el treballador seguisca vinculat a l’empresa cessant d’una banda de la seua jornada. En este cas es procedirà tal com determina l’apartat anterior.
No desapareix el caràcter vinculant d’este article, en el supòsit de tancament temporal d’un centre de treball que obligue a la suspensió del servici per temps no superior a un any. En este cas, la dita circumstància donarà lloc a promoure expedient de regulació d’ocupació pel qual s’autoritze la suspensió dels contractes de treball dels empleats que resulten afectats. A la finalització del període de suspensió, estos treballadors tindran reservat el lloc de treball en el centre en qüestió, encara que a eixa data s’adjudicara el servici a una altra empresa.

En el cas que un client rescindira el contracte d’adjudicació d’un servici amb una empresa, per qualsevol causa, amb la idea de realitzarlo amb el seu propi personal, i posteriorment contractara amb una altra de nou el servici en el termini d’un any, la nova concessionària haurà d’incorporar a la seua plantilla el personal afectat de l’anterior empresa, sempre que es donen els requisits establits en el present article.

En el cas que el propòsit del client, al rescindir el contracte d’adjudicació del servici que es tracte, per qualsevol causa, fóra el de realitzar-lo amb personal propi però de nova contractació, quedarà obligat a incorporar a la seua plantilla els treballadors afectats de l’empresa fins al moment prestadora del dit servici.
La subrogació del personal, així com els documents a facilitar, operaran en tots els supòsits de subrogació de contractes dels corresponents servicis, i això encara que la relació jurídica s’establisca només entre qui adjudica el servici per un costat i l’empresa que resulte adjudicatària d’un altre, i s’aplicarà obligatòria, en tot cas, la subrogació de personal, en els termes indicats i això amb independència tant de l’aplicació, si és el cas, del que preveu l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors, com de l’existència per part de l’empresari ixent d’altres contractes alienes a la que és objecte de subrogació.CAPÍTOL III

Retribucions

Article 22. Salaris

Els salaris del personal comprés en l’àmbit d’aplicació d’este conveni estarà constituït per:
a) Salari base.
b) Complements específics.
c) Complements per l’exercici de càrrecs unipersonals.
d) Antiguitat.
El pagament del salari s’efectuarà per mesos vençuts, dins dels cinc primers dies del mes següent i dins de la jornada laboral. Serà abonat en xec o taló bancari, transferència o altres modalitats, amb l’acord previ amb els treballadors, sempre que la modalitat siga acceptada per l’Administració Pública als efectes de justificació.

Article 23. Mobilitat funcional a llocs de treball de major retribució

Quan s’encomane al personal, sempre amb causa justificada, una funció superior a la corresponent al seu lloc de treball, percebrà la retribució corresponent a aquella mentres subsistisca tal situació.
Si el període de temps de la mencionada situació és superior a sis mesos durant un any, l’interessat tindrà dret a estar classificat en el nou lloc de treball que exercisca, sempre que posseïsca la titulació requerida i no es tracte de substitució de persones amb dret a reserva del lloc de treball.

Article 24. Mobilitat funcional a llocs de treball de menor retribució

Si per necessitats imprevisibles de l’empresa esta precisara destinar algú a tasques corresponents a un lloc de treball inferior al seu, només podrà fer-ho pel temps imprescindible, i li mantindra la retribució i la resta de drets corresponents al seu lloc de treball. Esta situació es plasmarà per escrit en un acord, i es precisarà, sempre que siga possible, la temporalitat de la situació, fent referència a este article i amb coneixement dels representants legals dels treballadors.

Article 25. Bestretes

Tot el personal té dret a percebre bestretes a compte del seu treball, sense que puga excedir l’import del salari mensual, sempre que l’empresa puga. En cas de denegació i a sol•licitud del treballador, es demanarà un informe del representant dels treballadors. En els centres específics d’Educació Especial concertats el titular tramitarà la petició davant de l’Administració perquè satisfaça la bestreta.


Article 26. Taules salarials

Les taules salarials corresponents a 2012, 2013 i 2014 que apareixen en els annexos del present conveni corresponen a la jornada que, per als diferents grups, es pacta en els articles corresponents.

Així mateix, es modifiquen els triennis del professorat dels col•legis d’Educació Especial, inclòs en el pagament delegat i els complements funcionals per càrrec d’estos centres, corresponents als anys 2009, 2010, 2011, en les quanties que apareixen en l’annex II (taules salarials).

Article 27. Antiguitat

Per cada trienni vençut, tot el personal dependent d’este conveni tindrà dret a percebre la quantitat que, per a això, s’indica en les taules salarials per a cada categoria.
L’import de cada trienni es farà efectiu en la nòmina del mes del seu venciment. La data del còmput d’antiguitat serà la d’ingrés en l’empresa.
Per a tots els treballadors i treballadores, exceptuant els que treballen en col•legis d’Educació Especial o centres especials d’ocupació, se suspén amb caràcter general la meritació per a l’adquisició de triennis, durant 12 mesos, en el període comprés entre l’1 de gener de 2014 i el 31 de desembre de 2014.

Article 28. Pagues extraordinàries

Els treballadors i treballadores compresos en l’àmbit d’aplicació del present conveni percebran com a complement periòdic de venciment superior a un mes l’import de dos gratificacions extraordinàries, equivalents cada una d’elles a una mensualitat del salari base i antiguitat. Es faran efectives abans de l’1 de juliol i del 23 de desembre.
Al personal que cesse o ingresse en l’empresa en el transcurs de l’any se li abonaran els complements de venciment superior al mes abans expressats, i es prorratejarà l’import en proporció al temps de servici.
De comú acord entre l’empresari i els interessats, podrà acordar-se el prorrateig de les dos gratificacions extraordinàries entre les dotze mensualitats, si no es feia fins a la data.

Article 29. Complements funcionals

El personal a qui se li encomane algun dels càrrecs funcionals descrits en els articles corresponents percebrà, mentres exercisca la seua comesa, els complements assenyalats per a això en les taules salarials.
Així mateix tindrà dret a una distribució diferent de les hores d’atenció directes i complementàries.

Article 30. Plus de transport

Aquelles empreses que van abonar alguna quantitat com a millora per concepte de transport o distància continuaran fent-ho, sense que siga susceptible d’absorció durant la vigència del present conveni, i s’incrementarà en el mateix percentatge que augmente el salari.
Quan un centre de treball estiga situat a més de 2 km del casc de la població, l’empresa posarà a disposició dels seus empleats mitjans de transport acoblats a l’horari dels treballadors, els abonarà l’import del bitllet en un mitjà de transport públic si n’hi havia o, en últim terme, abonarà a cada un l’import de 0,26 € per quilòmetre.

Article 31. Vigilància del transport i del menjador Transport

La vigilància del transport serà encomanada a personal contractat per a este servici.
Quan el personal de plantilla utilitze per als seus desplaçaments al centre de treball el mateix vehicle en què viatgen les persones amb discapacitat i li fóra encomanada la vigilància d’estes, tindrà dret a una gratificació de 111,47 € si la dedicació és d’una hora diària, i 163,51 € si és de dos. Este servici no computarà com a integrant de la jornada laboral; en tot cas estes hores tindran caràcter voluntari.
No tindrà dret a este complement qui faça el servici dins de la seua pròpia jornada de treball. I en este cas el servici no tindrà caràcter voluntari.

Menjador

La vigilància i atenció del menjador serà encomanada a personal contractat per a este servici.
Quan el personal de plantilla es faça càrrec de l’atenció i vigilància del menjador, a qui li foren encomanades estes tasques tindrà dret a una gratificació mensual de:
Vigilància de menjador: 66,87 € si la dedicació és d’una hora diària, i de 126,37 € si és de dos.
Donar de menjar: 111,47 € per una hora de dedicació, 163,51 € per dos hores.
Este servici no computarà com a integrant de la jornada; en tot cas estes hores tindran caràcter voluntari.
Qui preste este servici dins de la seua jornada de treball no tindrà dret al complement i la prestació no tindrà caràcter voluntari. No obstant tindrà dret a gaudir gratuïtament dels servicis d’alimentació.

Article 32. Ús del vehicle propi

Quan es requerisca un treballador per a prestar voluntàriament un servici amb ús del vehicle particular d’este se l’indemnitzarà a raó de 0,26 euros/km recorregut.

Article 33. Treball nocturn

Les hores treballades entre les 22 i les 6 hores tindran la consideració de treball nocturn i es retribuiran amb un complement específic de nocturnitat que equivaldrà al 25 % sobre el salari ordinari.

Article 34. Plus de festivitat

Tot el personal que, en l’exercici del seu lloc de treball realitze la jornada laboral entre les 0 hores i les 24 hores de dies festius o diumenges, tindrà dret a un complement específic de festivitat previst en l’annex de taules salarials. Este complement correspon a cada mòdul de huit hores treballades en diumenge o festiu. Per cada hora treballada en festiu o diumenge correspondrà la quantitat que apareix en el mencionat annex per a cada lloc de treball, dividida per 8.

Article 35. Hores extraordinàries

Són hores extraordinàries totes les que es facen per damunt de la jornada estipulada en este conveni per a cada grup i per desig exprés de l’empresa.
Les hores extraordinàries en cap cas podran ser retribuïdes amb un increment inferior al 75 % sobre les ordinàries. En tot cas, amb l’acord previ entre empresa i treballadors, podran ser compensades amb dies de permís.
Els treballadors amb discapacitat, que exercisquen el seu treball en un centre especial d’ocupació, no podran realitzar hores extraordinàries, en funció de la legislació.

Article 36. Manutenció

El personal que, de mutu acord amb l’empresa, utilitze els servicis d’alimentació o d’allotjament abonarà com a màxim el 50 % del cost del menú.

Article 37. Dietes

L’import de la mitja dieta serà de 17 i € la dieta completa de 36,42 €. L’allotjament es pagarà per la presentació de factura o directament per part de l’empresa.
Si el desplaçament es realitza en transport públic, se li abonarà el preu del bitllet. Si ho fa en vehicle propi, caldrà ajustar-se al que disposa l’article 30 d’este conveni.

Article 38. Abonament de retards

En el cas que a un treballador o treballadora li finalitze la relació laboral durant el període de negociació del conveni, tant si firma la liquidació com no, l’empresa li abonarà, a partir de la publicació del conveni o les taules corresponents i amb efectes retroactius, els retards que li corresponguen.

Article 39. Premi de jubilació

Tots els treballadors tindran dret a percebre al jubilar-se un premi de jubilació si compten amb antiguitat de com a mínim 15 anys en l’empresa.
Percebran l’import corresponent a 3 mensualitats extraordinàries, si bé en els centres que reben subvenció de la Consellería de Benestar Social, la percepció de la tercera mensualitat, estarà condicionada que l’esmentada consellería aporte els fons necessaris.
L’import de les dites mensualitats serà igual al salari real que percebera el treballador en el moment de la jubilació, excepte en el cas dels treballadors que hagueren optat per la jubilació parcial, en què es calcularà com si mantinguera la jornada completa.

CAPÍTOL IV

Jornada de treball, vacacions

Article 40. Jornada de treball

Caldrà ajustar-se al que preveu este conveni col•lectiu en els articles corresponents dels títols segon, tercer, quart i quint.

Article 41. Calendari laboral

Els representants sindicals, de comú acord amb l’empresa, establiran un calendari laboral intern del centre en què s’incloga el període de vacacions, els festius, els descansos setmanals, els permisos especials i la recuperació dels festius treballats, respectant el còmput anual per als servicis corresponents i salvant la deguda atenció dels servicis que hagen de funcionar. Este calendari haurà d’estar confeccionat abans del 31 de gener de cada any.
Per a l’execució d’allò que s’ha assenyalat en el paràgraf anterior, es tindrà en compte la legislació.

Article 42. Descans setmanal

Tot el personal tindrà dret a un descans setmanal continuat de 48 hores en dissabte i diumenge.
Quan les característiques del treball no ho permeten, este descans es disfrutarà en altres dies de la setmana, i s’intentarà que, almenys, vint-i-quatre hores corresponguen al dissabte o al diumenge.

Article 43. Treball nocturn

Per circumstàncies especials, o perquè així ho requerix la naturalesa del centre (residències, etc.) o del treball realitzat entre les 22 i les 6 hores, el personal de plantilla afectat percebrà un plus específic que es preveu en l’article 33.

Article 44. Jornada continuada

Quan s’establisca la jornada continuada, tot el personal tindrà dret a un descans de vint minuts computables dins de la jornada laboral.
Durant els mesos de juny, juliol i setembre, si la legislació no obliga al contrari, els representants sindicals, de comú acord amb l’empresa, podran acordar la realització de la jornada de forma continuada.

Article 45. Vacacions d’estiu
Se seguirà el que hi preveuen els articles corresponents dels títols segon, tercer, quart i quint d’este conveni.

Article 46. Setmana Santa i Nadal
Se seguira el que hi preveuen els articles corresponents dels títols segon, tercer, quart i quint d’este conveni.

CAPÍTOL V

Permisos, excedències

Article 47. Permisos retribuïts

Els treballadors, amb l’avís previ i el justificant corresponent, podran absentar-se del treball, amb dret a remuneració, per algun dels motius i pel temps següent. Estes hores seran considerades com a hores de treball efectiu:
a) Quinze dies en cas de matrimoni o per unió de fet, degudament registrada en el Registre de la Comunitat Valenciana.
b) Fins a tres dies laborables en cas de malaltia greu, operació quirúrgica amb hospitalització o sense o defunció de parents fins al segon grau de consanguinitat, afinitat o unions de fet degudament registrades. Quan per eixe motiu siga necessari desplaçar-se fora de la província el permís serà de 5 dies. Si el desplaçament és fora de la Unió Europea, el permís serà de 7 dies.
c) Pel naixement d’un fill o filla, o en cas d’adopció, el pare tindrà dret a un permís de tres dies laborables, consecutius o no, però compresos en el període de 15 dies a partir de la data del naixement o de l’arribada de l’adoptat a la llar.
Per a tot això, el part per cesària tindrà la consideració d’operació quirúrgica.
a) Es concedirà el temps necessari per a assistir el treballador o acompanyar els seus fills menors d’edat o els familiars de primer grau majors de 65 anys a consultes, tant del metge de capçalera com dels especialistes, quan no siga possible acudir fora de les hores de treball.
b) Un dia per trasllat de domicili habitual en la pròpia localitat i dos en distinta.
c) Un dia per boda de familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. Quan per tal motiu es requerisca desplaçar-se a més de 200 km el permís serà de dos dies. Si el desplaçament és fora de la Unió Europea, el permís serà de tres dies..
d) Permís per compliment de deures inexcusables de caràcter públic i personal. Tindran dret a permís durant el temps necessari per al compliment sempre que no puga efectuar-se fora de l’horari de treball.
e) Pel temps indispensable per a atendre els danys produïts per catàstrofes en els béns immobles que constituïsquen la vivenda habitual del treballador.
f) Per a realitzar funcions sindicals o de representació de personal, en els termes establits legalment i en este conveni.
g) Per a realitzar exàmens oficials es concedirà únicament el temps necessari per a la realització de l’examen.
h) Per a assistir a cursets de preparació al part, les embarassades podran sol•licitar, a partir del sext mes, una hora diària tres vegades a la setmana.
i) Per a guardar el repòs prescrit pel metge en el certificat P.10, quan la duració de la malaltia no siga causa d’una IT.

Article 48. Permís sense sou

Tot el personal podrà sol•licitar fins a tres mesos de permís sense sou per any, que haurà de ser-li concedit si ho sol•licita amb un preavís d’un mes, llevat de cas de greu necessitat o impossibilitat demostrada, en la qual circumstància no s’exigirà cap termini concret de preavís. En cas de sol•licitar este permís diversos treballadors en un mateix centre, l’empresa podrà limitar el gaudi d’este dret, amb criteris que es negociaran entre l’empresa i els representants legals dels treballadors.

Article 49. Excedències

L’excedència podrà ser voluntària o forçosa, en els termes que preveuen els articles següents.
En ambdós casos el treballador no tindrà dret a retribució, excepte el que establix el capítol corresponent a drets sindicals.

Article 50. Excedència forçosa

Seran causa d’excedència forçosa les següents:
a) Per designació o elecció per a un càrrec públic que impossibilite l’assistència al treball.
b) Per l’exercici de funcions sindicals d’àmbit provincial o superior, sempre que la central sindical a què pertanga el treballador tinga representativitat legal suficient en el sector.
c) Per a atendre un familiar greument malalt, fins al segon grau de consanguinitat, computant-se l’antiguitat els dos primers anys.
d) Excedència d’un any per a aquells treballadors, després de cinc anys d’exercici actiu en la mateixa empresa, amb reserva del lloc de treball i sense còmput d’antiguitat durant eixe període.
e) Excedència especial sense dret a percepció salarial per al treballador per naixement d’un fill, adopció o acolliment, que donarà dret a reincorporar-se immediatament al centre de treball una vegada finalitzada. La seua duració màxima serà de 5 anys, i es computarà l’antiguitat durant els dos primers anys.
f) Qualsevol altra que legalment s’establisca.
Les excedències previstes en els apartats c i e, el període de duració de les quals pot disfrutar-se de forma fraccionada, constituïx un dret individual dels treballadors, hòmens o dones. No obstant això, si dos o més treballadors de la mateixa empresa generaren este dret pel mateix subjecte causant, l’empresari podrà limitar el seu exercici simultani per raons justificades de funcionament de l’empresa.
 
Article 51. Regulació de l’excedència forçosa

El treballador o treballadora que gaudisca d’excedència forçosa té dret a reserva del lloc de treball, còmput de l’antiguitat adquirida durant el temps que dure i a reincorporar-se a l’empresa.
Desapareguda la causa que va motivar l’excedència, tindrà trenta dies naturals per a reincorporar-se a l’empresa; si no ho feia, causarà baixa definitiva en l’empresa.
L’excedència forçosa haurà de ser concedida automàticament, després d’haver presentat la corresponent documentació acreditativa.

Article 52. Excedència voluntària

L’excedència voluntària es concedirà sempre prèvia petició per escrit amb un mes d’antelació, i pot sol•licitar-la tot el treballador que tinga almenys 1 any d’antiguitat en l’empresa i no haja disfrutat d’excedència durant els dos anys anteriors.
El permís d’excedència voluntària es concedirà per un mínim d’un any amb reserva del lloc de treball. Esta excedència podrà prolongar-se fins a 3 anys, i reservar-se el lloc de treball durant els dos primers anys i fins a tres si les dos parts així ho acorden.
L’excedència voluntària podrà ser prorrogable, a petició del treballador, fins a un màxim de 5 anys sense reserva del lloc de treball. En este cas el treballador que gaudisca de l’excedència voluntària reingressarà en l’empresa tan prompte com com es produïsca la primera vacant en la seua especialitat o categoria laboral.
Per a tot això no s’entendrà per vacant la realització d’una substitució temporal.
No obstant això, si es produïra una vacant d’inferior categoria a la que abans ocupava, el treballador en excedència podrà optar-hi i esperar que es produïsca la que corresponga a la seua categoria.
Durant el temps d’excedència voluntària no se li computarà l’antiguitat.
Si la concessió de l’excedència voluntària fora motivada per gaudi de beca, viatges d’estudis, participació en cursets de perfeccionament propis de l’especialitat del treballador, per l’exercici de labors humanitàries o per a l’adquisició de les noves titulacions exigides per al seu lloc de treball, sempre que siga inferior a tres anys se li computarà l’antiguitat durant el dit període d’excedència, així com el dret a reincorporar-se al lloc de treball, tenint l’obligació de fer-ho en un termini màxim de set dies.
S’inclou també en este article l’excedència voluntària en les condicions que es marquen en l’article 46 de l’Estatut dels Treballadors, a saber: »el treballador amb almenys una antiguitat en l’empresa d’un any té dret que es reconega la possibilitat de situar-se en excedència voluntària per un termini no inferior a quatre mesos i no major de cinc anys. Este dret només podrà ser exercit una altra vegada pel mateix treballador si han transcorregut quatre anys des del final de l’anterior excedència».

Article 53. Reingrés del treballador

El personal en situació d’excedència amb reserva de lloc de treball comunicarà per escrit a l’empresa amb un termini mínim d’un mes la seua decisió de reincorporar-se al seu lloc de treball, sempre que siga possible.

Article 54. Maternitat

Les empreses, afectades per este conveni col•lectiu s’atindran a allò que s’ha regulat en la Llei 39/1999, de conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores, i en la Llei 3/2007, per a la Igualtat Efectiva entre Dones i Hòmens.
En el supòsit de part, les treballadores tindran dret a setze setmanes retribuïdes, ampliables en el supòsit de part múltiple en dos setmanes més per cada fill a partir del segon i ampliables igualment en dos setmanes més, en cas de discapacitat del fill. Este període es distribuirà a opció de la interessada sempre que sis setmanes siguen immediatament posteriors al part.
En cas de defunció de la mare, amb independència que esta realitzara o no algun treball, l’altre progenitor podrà fer ús de la totalitat o, si és el cas, de la part que reste del període de suspensió del contracte de treball per maternitat, computat des de la data del part, i sense que es descompte la part que la mare haguera pogut disfrutar amb anterioritat al part.
En el supòsit de defunció del fill, el període de suspensió no es veurà reduït, llevat que, una vegada finalitzades les sis setmanes de descans obligatori, la mare sol•licitara reincorporar-se al seu lloc de treball.

No obstant això, i sense perjuí de les sis setmanes immediatament posteriors al part de descans obligatori per a la mare, en el cas que ambdós progenitors treballen, la mare, a l’iniciar-se el període de descans per maternitat, podrà optar entre que l’altre progenitor gaudisca d’una part determinada i ininterrompuda del període de descans posterior al part bé de forma simultània o successiva amb el de la mare. L’altre progenitor podrà continuar fent ús del període de suspensió per maternitat inicialment cedit, encara que en el moment previst per a la reincorporació de la mare al treball esta es trobe en situació d’incapacitat temporal.

Els períodes a què es referix el present apartat, podran disfrutar-se en règim de jornada completa o jornada parcial, amb l’acord previ entre els empresaris i els treballadors afectats, amb la corresponent prolongació del període de gaudi.
En el cas que la mare no tinguera dret a suspendre la seua activitat professional amb dret a prestacions d’acord amb les normes que regulen la dita activitat, l’altre progenitor tindrà dret a suspendre el seu contracte de treball pel període que haguera correspost a la mare.

En els casos de part prematur i en aquells en què, per qualsevol altra causa, el nounat haja de romandre hospitalitzat a continuació del part, caldrà ajustar-se al que preveu la legislació.
Les treballadores en situació de llicència a causa d’embaràs, rebran el 100 % de la retribució en els termes que establisca la legislació.

Quan les vacacions coincidisquen totalment o parcialment amb el període de llicència per maternitat, adopció o acolliment, estes es disfrutaren fins a completar el mes, a continuació dels dits períodes o quan acorden les parts, inclús en cas de superar l’any natural.

Article 55. Paternitat

Els treballadors tindran dret al gaudi del permís de paternitat establit en l’Estatut dels Treballadors i la Llei 9/2009, de 6 d’octubre, d’ampliació de la duració del permís de paternitat en els casos de naixement, adopció o acollida.

Article 56. Lactància

El treballador que siga progenitor, adoptant o acollidor, per lactància d’un fill menor de nou mesos, tindrà dret a una hora d’absència del treball, fixada a la seua elecció, que podrà dividir en dos fraccions. Els treballadors (ambdós progenitors) que facen ús d’este dret, podran acumular-lo en jornades completes, i gaudir-lo a continuació de la finalització de permís per maternitat.
La duració del permís s’incrementarà proporcionalment en els casos de part múltiple.
En el cas del professorat dels col•legis, esta llicència serà d’un mes.

La dona, per la seua voluntat, podrà substituir este dret per una reducció de la seua jornada en mitja hora amb la mateixa finalitat.
Este dret podrà ser gaudit indistintament per ambdós progenitors en el cas que ambdós treballen.

Article 57. Adopció i acolliment

En el supòsit d’adopció o acolliment de menors de fins a sis anys, el permís tindrà una duració de setze setmanes ininterrompudes, ampliables en el supòsit d’adopció o acolliment múltiple en dos setmanes més per cada fill a partir del segon.
Este permís també es disfrutarà en els supòsits d’adopció o acolliment de menors, majors de sis anys, quan es tracte de menors amb discapacitat o que per les seues circumstàncies i experiències personals o que, per provindre de l’estranger, tinguen especials dificultats d’inserció social i familiar, degudament acreditades pels servicis socials competents.
En el cas que ambdós progenitors treballen, el permís es distribuirà a opció dels interessats, que podran disfrutar-lo de forma simultània o successiva, sempre amb períodes ininterromputs.
Els treballadors en situació de llicència per adopció o acolliment dels supòsits abans mencionats percebran el 100 % de la seua retribució en els termes que establisca la legislació vigent.
En el supòsit d’adopció o acolliment, el personal tindrà dret al temps necessari per a realitzar totes les gestions que siguen de compliment obligatori per a la consecució de l’adopció o l’acolliment (entrevistes, etc.), sempre que no siga possible realitzar-les fora de les hores de treball, i pel temps necessari.

Article 58. Reducció de jornada per atenció de menors o familiars que no poden valdre’s per si mateixos

El personal que per raons de guarda tinga a la seua atenció directa algun menor de 12 anys o una persona amb discapacitat física o psíquica que no exercisca activitat retribuïda, tindrà dret a una llicència consistent en una reducció proporcional de les retribucions i horari. Dins dels límits establits en l’article 37.5 de l’Estatut dels Treballadors. Tindrà el mateix dret qui necessite encarregar-se de l’atenció directa d’un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident o malaltia no puga valdre’s per si mateix, i que no exercisca activitat retribuïda. Al finalitzar el període d’esta llicència tornarà automàticament a la seua jornada laboral anterior.

La concreció horària i la determinació del període de gaudi de la reducció de jornada prevista en este article, correspondrà al treballador, dins de la seua jornada ordinària, i es podrà acumular la reducció en jornades completes, de comú acord entre empresa i treballador.

Article 59. Reducció de jornada per atenció de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu

El treballador que siga progenitor, adoptant o acollidor, tindrà dret a una reducció de la jornada de treball, amb la disminució proporcional del salari, almenys, de la mitat de la duració d’aquella, per a l’atenció, durant l’hospitalització i tractament continuat, del menor a càrrec seu afectat per càncer (tumors malignes, melanomes i carcinomes), o per qualsevol altra malaltia greu, que implique un ingrés hospitalari de llarga duració i requerisca la necessitat de la seua atenció directa, contínua i permanent, tot això acreditat per l’informe del servici públic de salut o òrgan administratiu sanitari de la comunitat autònoma corresponent i, com a màxim, fins que el menor complisca els 18 anys, en els termes establits en l’article 37.5 de l’Estatut dels Treballadors.

La concreció horària i la determinació del període de gaudi de la reducció de jornada prevista en este article, correspondrà al treballador, dins de la seua jornada ordinària, i esta reducció es podrà acumular en jornades completes, de comú acord entre empresa i treballador.

CAPÍTOL VI

Millores socials

Article 60. El cobrament durant el període d’IT

Tots els treballadors i treballadores (exceptuant el que preveu l’article 111 del títol tercer, l’article 115 del títol quart i en el paràgraf segon d’este article), en situació d’incapacitat temporal rebran el complement següent:
Durant els tres primers dies de la baixa, el complement necessari fins a completar el 50 % de la seua retribució total.
Des del quart fins al vinté dia des de l’inici de la baixa és completarà fins al 75 % de la seua retribució total.
Des del vinté primer dia fins al tercer mes inclusivament des de l’inici de la baixa és completarà fins al 100 % de la seua retribució total inclosos.
En tots els casos anteriors, s’inclouran els complements salarials produïts en el període de baixa.
Quan la situació d’incapacitat seguisca produïda per: malaltia greu, intervenció quirúrgica amb hospitalització o sense, baixes d’incapacitat temporal per contingències professionals o accident de treball, rebran el complement necessari fins a completar el 100 % de la seua retribució salarial, des del primer dia de baixa, inclosos els complements salarials produïts en el període de baixa, durant els tres primers mesos. En cas de continuar la incapacitat, s’abonarà fins al 100 % un mes mes per cada trienni d’antiguitat.

Article 61. Prioritat d’admissió d’usuaris en els centres

La comissió paritària estudiarà la fórmula de fer valdre la prioritat d’admissió en els centres per als fills, germans o tutelats dels treballadors i treballadores i del titular dels centres afectats per este conveni.

Article 62. Assegurances de responsabilitat civil, invalidesa i mort

Totes les empreses hauran de comptar amb una pòlissa d’assegurances que garantisca la cobertura de responsabilitat civil de tot el personal afectat per este conveni.
D’esta pòlissa serà contractant, acceptant i depositària l’empresa.
Les empreses afectades per este conveni disposaran d’esta pòlissa en el termini de dos mesos, a partir de la publicació d’este conveni, notificaran públicament al començament de cada curs escolar o any natural als seus treballadors i treballadores els detalls d’esta i els procediments que s’ha de seguir en cas de sinistre, i posaran a disposició de la representació legal dels treballadors una còpia de la pòlissa.
Haurà d’estar assegurat tot el personal, inclòs el que és trobe en situació d’excedència forçosa.
En extracte, les garanties de les pòlisses ressenyades seran les següents:
Responsabilitat civil: en què puguen incórrer els assegurats amb motiu de les seues actuacions exclusivament professionals, i s’hi inclourà fiança i defensa criminal i exclusió de riscos que puguen ser assegurats pel ram d’automòbils i qualsevol dany immaterial que no seguisca conseqüència directa dels danys materials i/o corporals garantits per esta pòlissa.
Accidents individuals patits pels assegurats en l’exercici de la professió.
Capital assegurat en cas de mort: 18.700 € com a mínim,
Capital assegurat per invalidesa permanent: 30.050 € com a mínim.
En les pòlisses que és renoven a partir de la publicació del conveni següent.

Article 63. Roba de treball

L’empresa facilitarà roba de treball a tot el personal, en el cas que les característiques del lloc de treball ho requerisquen.

CAPÍTOL VII

Formació

Article 64. Formació

La taula negociadora s’adherix a l’Acord Nacional de Formació Contínua de la Fundació Tripartida per a la Formació i l’Ocupació (FTFE).

Article 65. Comissió sectorial de formació

En el marc d’este conveni és constituirà en el termini màxim de 3 mesos a partir de la seua entrada en vigència la comissió paritària sectorial de formació, que estarà composta al 50 % per les parts negociadores del conveni, igualment és comunicarà la seua constitució a les comissions de la Fundació Tripartida per a la Formació Contínua, tant en l’àmbit de la Comunitat Valenciana com en l’estatal.

Article 66. Formació permanent

Els treballadors afectats per este conveni podran arribar amb l’empresa a acords per a la formació i reciclatge professional. La duració màxima de les activitats i cursos per a este fi no superarà les 40 hores, excepte raons justificades.
Quan estos cursos de reciclatge seguixen a proposta de l’empresa, esta abonarà els gastos. En tots els altres supòsits l’empresa estudiarà formules d’ajuda per a sufragar els costos.
Per a la realització d’exàmens oficials caldrà ajustar-se a què establix l’article 47.j d’este conveni.

Article 67. Principis generals

L’empresa i la representació dels treballadors i treballadores reconeixen com a dret derivat de la relació laboral el de la formació i promoció en el treball, i salvaran en qualsevol cas les necessitats d’organització i bon funcionament de l’empresa.

Article 68. Objectius de la formació

La formació professional en l’empresa, centre o entitat s’orientarà cap als objectius següents:
a) Adaptació al lloc de treball i a les modificacions d’este.
b) Actualització i posada al dia dels coneixements professionals exigibles en el grup i lloc de treball.
c) Especialització en els seus diversos graus, en algun sector o matèria del propi treball.
d) Facilitar i promoure l’adquisició pels treballadors i treballadores de títols acadèmics i professionals, relacionats amb l’àmbit d’actuació d’este conveni, així com l’ampliació dels coneixements dels treballadors i de les treballadores que els permeten prosperar i aspirar a promocions professionals i adquisició dels coneixements d’altres llocs de treball.
e) Conéixer les condicions laborals del seu lloc de treball, en evitació de riscos laborals.
f) Qualsevol altre objectiu que beneficie professionalment tant el propi treballador o treballadora com la dinàmica de l’empresa o l’atenció efectiva de les persones amb discapacitat o malaltia mental.

Article 69. Criteris de selecció per a l’assistència a cursos

Tindran preferència per a la seua assistència a cursos els treballadors i les treballadores que hagen participat en menys ocasions, i aquells treballadors i treballadores que ocupen llocs de treball relacionats directament amb la matèria objecte del curs o vagen a realitzar-la en un futur pròxim, així com els treballadors i treballadores temporals, no qualificats o persones amb discapacitat.
Les decisions respecte d’això seran adoptades entre l’empresa i els representants del personal de mutu acord.

Article 70. Permisos individuals de formació (PIF)

Les treballadores i treballadors afectats per este conveni, podran sol•licitar permisos individuals de formació d’acord amb el que preveu la legislació vigent en cada moment. Les accions formatives, aprovades per la comissió paritària sectorial estatal de formació, per als quals és poden sol•licitar permisos individuals de formació hauran de complir els requisits següents, d’acord amb el que preveu la normativa citada:
a) No estar incloses en les accions finançades en el catàleg general d’accions formatives de l’empresa o agrupat.
b) Estar dirigides a la realització o adaptació de les qualitats tecnicoprofessionals del treballador/a i/o a la seua formació personal.
c) Estar reconegudes per una titulació oficial.
d) Queden excloses del permís de formació les accions formatives que no és corresponguen amb la formació presencial. No obstant s’admetrà la part presencial de les accions formatives realitzades per mitjà de la modalitat a distància.
e) A l’adaptació de la jornada ordinària de treball per a l’assistència a cursos de formació professional o a la concessió del permís individual de formació o perfeccionament professional amb reserva del lloc de treball.
La duració del permís no sobrepassarà les 200 hores a l’any.

CAPÍTOL VIII

Seguretat i salut laboral

Article 71. Seguretat i salut laboral

En el marc de les seues responsabilitats, l’empresari realitzarà la prevenció dels riscos laborals per mitjà de l’adopció de quantes mesures siguen necessàries i a través d’una acció permanent a fi de perfeccionar els nivells de protecció existents.
Amb este fi, les empreses i el personal afectat per este Conveni compliran les disposicions sobre Seguretat i Salut Laboral contingudes en la Llei 31/1995, de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 54/2003, de 12 de desembre, de Reforma del Marc Normatiu de la Prevenció de Riscos Laborals, RD 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desplega l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats empresarials i la resta de normativa vigent.
Per a això, s’hauran de nomenar els delegats de prevenció i els comités de seguretat i salut en els àmbits en què la llei establix.

Article 72. Examen de salut

El personal afectat per este conveni tindrà dret a un examen de salut específic i periòdic, adequat al risc laboral, d’acord amb la Llei de Prevenció de riscos Laborals (art. 22), prèvia acceptació de l’interessat.
Les proves mèdiques que es realitzen s’ajustaran als llocs de treball i als protocols establits pel Ministeri de Sanitat.
El titular de l’empresa informarà els representants del personal sobre els servicis que en esta matèria oferix la mútua contractada.

Article 73. Malalties professionals

La comissió paritària, en el termini de sis mesos des de la publicació d’este conveni, gestionarà davant de l’autoritat competent la creació d’un servici especialitzat en malalties professionals (foniatria, problemes nerviosos...), així com la seua catalogació i atenció.

Article 74. Canvi de lloc de treball per a embarassades

En el cas d’embaràs o durant el període de lactància de les treballadores afectades per este conveni, quan hi haja perillositat o risc, a proposta del delegat de prevenció de salut laboral, l’empresa, establirà el canvi de treball pertinent o el mecanisme més adequat per a evitar els riscos esmentats.

Article 75. Plans d’autoprotecció

Tots els centres de treball han de comptar amb un pla d’emergència actualitzat que incloga el pla d’evacuació, d’acord amb el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.
El pla d’autoprotecció s’inspirarà al marge del Reial Decret sobre senyalització anteriorment esmentat, tant en l’Orde de 13 de novembre de 1984 (BOE 17), i en la Llei de 21 de gener de 1985 (BOE 25), sobre protecció civil. Este pla d’emergència i evacuació es consultarà entre els treballadors i treballadores i permetrà la seua participació. Així mateix, i tal com establixen les disposicions legals enumerades es realitzarà anualment i serà revisat i modificat tant en funció de la seua eficàcia com quan es canvien o alteren algun dels llocs o llocs de treball.

L’empresari haurà d’informar els treballadors i treballadores, amb caràcter previ, la contractació dels servicis de prevenció.
Així mateix, l’empresa informarà els representants dels treballadors i treballadores i a estos de les conseqüències sobre la salut que es deriven del treball realitzat per mitjà de l’avaluació de riscos i que puguen influir negativament en el desplegament de l’article 26 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Article 76. Equips de Protecció Individual (EPIS)

L’equip de protecció individual (EPI) de seguretat és qualsevol equip destinat a ser portat o subjectat pel treballador i la treballadora perquè li protegisca d’un o més riscos que puguen amenaçar la seua seguretat o la seua salut, així com qualsevol complement o accessori destinat amb este fi.
L’empresa posarà a disposició de cada treballador o treballadora els equips de protecció i seguretat necessaris en funció del lloc de treball que ocupe, a més dels que es requerisquen per altres treballs no habituals; firmarà el registre d’entrega de cada equip de protecció individual, i en eixe moment se l’informarà dels riscos de què el protegixen, caducitat i mesures que ha d’adoptar per a la seua cura i manteniment; i estarà igualment a la seua disposició el seu fullet informatiu.


Article 77. Delegats de prevenció

Respecte a la designació, nomenament, funcions i garanties dels delegats de prevenció, caldrà ajustar-se al que preveu la legislació vigent.
El crèdit horari dels delegats de prevenció serà el que corresponga com a representants dels treballadors en esta matèria específica, de conformitat amb el que preveu l’article 68 de l’ET i, a més, el necessari per a la realització de les comeses següents:
a) El corresponent a les reunions del comité de seguretat i salut.
b) El corresponent a reunions convocades per l’empresari en matèria de prevenció de riscos.
c) El destinat per a acompanyar els tècnics en les avaluacions de caràcter preventiu.
d) El destinat per a acompanyar la inspecció de treball i seguretat social en les visites al centre de treball.
e) El derivat de la visita al centre de treball per a conéixer les circumstàncies que han donat lloc a un dany en la salut dels treballadors i treballadores.
f) El destinat a la seua formació.

Article 78. Comissió sectorial de seguretat i salut laboral

En el marc d’este conveni es constituirà la comissió sectorial de seguretat i salut laboral com a òrgan de participació, elaboració, execució i supervisió en la matèria, en el termini dels tres mesos següents a la firma del conveni i tindrà una composició de quatre membres per cada una de les parts firmants del conveni. Esta comissió tindrà com a objectiu coordinar, executar i supervisar el desplegament efectiu de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i adequar-lo a la normativa vigent. Així com la realització d’estudis basats en els comunicats de baixa i accidents de treball, per a recomanar a les empreses afectades per este conveni els mitjans necessaris per a evitar eixes situacions i millorar la salut laboral dels treballadors i treballadores. A estos efectes, la comissió sol•licitarà a les empreses la informació necessària per a l’elaboració de l’estudi.
Esta comissió sectorial de seguretat i salut laboral fixa el seu domicili en AGEVALCEE, avinguda de les Corts Valencianes 41,1r a (46015) València.

CAPÍTOL IX

Drets sindicals

Article 79. Tancaments i expedients de regulació d’ocupació

Qualsevol gestió encaminada a tancaments o expedients de regulació d’ocupació que afecten els treballadors d’este conveni s’informarà dels representants dels treballadors.

Article 80. De tots els treballadors

Cap treballador podrà ser discriminat per raó de la seua afiliació sindical, i podrà expressar amb llibertat les seues opinions, així com publicar i distribuir, sense pertorbar el normal desenvolupament del treball, les publicacions d’interés laboral o social.
Tot treballador podrà ser elector i elegible per a ostentar càrrecs sindicals, sempre que reunisca els requisits establits en l’Estatut dels Treballadors i la LOLS.

Article 81. De l’assemblea de treballadors i treballadores

Es garantix el dret dels treballadors i treballadores a reunir-se l’empresa sense presència d’esta, sempre que no es pertorbe la realització de les activitats d’esta i, en tot cas, d’acord amb la legislació vigent.
L’assemblea pot estar constituïda pel personal d’un centre o de diversos centres de l’empresa. Ha de ser convocada pels delegats o delegades de personal, pel comité d’empresa, per una secció sindical, o pel 20 % de la plantilla del centre o de l’empresa.
Les reunions s’hauran de comunicar al representant legal de l’empresa, amb una antelació de 24 hores, amb indicació dels assumptes inclosos en l’orde del dia i les persones no pertanyents a la plantilla que assistiran a l’assemblea.
L’empresa i la representació legal dels treballadors acordaran les mesures oportunes per a evitar perjuís en l’activitat normal de l’empresa.
En períodes de negociació del conveni col•lectiu, les assemblees es podran realitzar en horari laboral, i els treballadors i treballadores disposaran de 15 hores anuals, sempre que es mantinguen els servicis mínims necessaris.

Article 82. Dels afiliats i afiliades

D’acord amb l’article 8 del títol IV de la LOLS, els treballadors i treballadores afiliats a un sindicat podran, en l’àmbit de l’empresa o centre de treball:
a) Constituir seccions sindicals de conformitat amb el que establixen els estatuts del sindicat.
b) Celebrar reunions, prèvia notificació a l’empresari, recaptar quotes i distribuir informació sindical, sense pertorbar l’activitat normal del centre.
c) Rebre informació que li remeta el seu sindicat.
d) Amb la finalitat de facilitar la difusió d’aquells avisos que puguen interessar als afiliats i als treballadors en general, l’empresa posarà a la seua disposició un tauler d’anuncis que s’haurà de situar en el centre de treball i en lloc on es garantisca un adequat accés a este de tots els treballadors i treballadores.

Article 83. Descompte de la quota sindical

A requeriment escrit dels treballadors afiliats a les centrals sindicals, les empreses podran descomptar en les seues nòmines l’import de la quota sindical, que s’ingressarà en el compte que el sindicat corresponent determine.

Article 84. Seccions sindicals

Els treballadors afiliats a un sindicat podran, en l’àmbit de l’empresa o centre de treball, constituir seccions sindicals de conformitat amb el que establixen els estatuts del sindicat.
Els representants d’estes seccions sindicals no comptaran amb els drets que la llei atorga als delegats de personal o membres de comité d’empresa, llevat que tinguen esta condició.
Les seccions sindicals tenen tots els drets que la llei els reconega i els que es determinen en este conveni, entre estos:
Difusió lliure en l’empresa de les publicacions, avisos i opinions.
El de reunió en els locals de l’empresa, en les mateixes condicions que s’assenyalen per a l’assemblea de treballadors.
En aquelles empreses que compten amb més de 100 treballadors i no hi haja representativitat d’alguna de les organitzacions sindicals firmants d’este conveni, es podran constituir seccions sindicals amb els mateixos drets que la llei atorga als delegats de personal o membres de comités d’empresa.

Article 85. Representants dels treballadors i membres de comités d’empresa

El treballador, previ avís amb una antelació mínima de 24 hores i justificació, es podrà absentar del treball, amb dret a remuneració, per a realitzar funcions sindicals o de representació del personal en els termes establits legalment i en este conveni.
En el cas que un representant dels treballadors o membre del comité d’empresa realitze sempre torn nocturn i haja de fer ús de l’esmentat crèdit horari, disfrutarà d’este en la jornada immediatament anterior a l’activitat que haja de realitzar.

Article 86. Garanties dels delegats i delegades de personal

Els delegats de personal exerciran mancomunadament davant de l’empresari la representació per a la qual van ser triats i tindran les mateixes competències, drets i garanties establits per als comités d’empresa en la legislació vigent.

Article 87. Acumulació d’hores sindicals

Per a facilitar l’activitat sindical en l’empresa, província, regió, comunitat autònoma o estat, les centrals sindicals amb dret a formar part de la taula negociadora d’este conveni podran acumular les hores dels distints membres dels comités d’empresa i, si és el cas, dels delegats de personal pertanyents a les seues organitzacions en aquells treballadors, delegats o membres del comité d’empresa que les centrals sindicals designen.
Per a fer efectiu el que establix este article, els sindicats comunicaran a la Patronal el desig d’acumular les hores dels seus delegats. Cada central sindical podrà negociar amb la patronal, al nivell que corresponga, la mencionada acumulació d’hores sindicals.
Els acords que, als efectes de fixar el nombre de permanents sindicals, es negocien amb les conselleries corresponents en aplicació d’este article, també es notificaran a l’organització patronal. En este cas, les conselleries corresponents faran efectius els salaris d’estes permanents sindicals.
Els sindicats tenen l’obligació de comunicar a l’empresa el nom del seu treballador alliberat, prèvia acceptació expressa d’este.

Article 88. Negociació col•lectiva

Els treballadors i treballadores afiliats a centrals sindicals amb implantació en el sector a nivell nacional o autonòmic que es mantinguen en actiu en alguna empresa i hagen sigut designats com a membres de la comissió negociadora (i sempre que l’empresa siga del sector afectat per la negociació o arbitratge), previ avís i justificació posterior, tindran dret a la concessió dels permisos retribuïts que siguen necessaris per a l’adequat exercici de la seua tasca negociadora, tant en la negociació de futurs convenis com en les sessions de la comissió paritària de mediació, arbitratge i conciliació.

Article 89. Drets dels sindicats

Els qui ostenten càrrecs electius a nivell provincial, autonòmic o estatal, en les organitzacions sindicals més representatives, tindran dret:
a) A l’assistència i accés als centres de treball per a participar en activitats pròpies del seu sindicat o del conjunt dels treballadors, prèvia comunicació a l’empresari amb una antelació de 48 hores com a mínim, sense interrompre el treball normal.
b) Al gaudi dels permisos no retribuïts necessaris per a la realització de les funcions sindicals pròpies del seu càrrec.
c) A l’excedència forçosa, amb dret a reserva de lloc de treball i al còmput de l’antiguitat mentres dure l’exercici del seu càrrec representatiu, i s’hauran d’incorporar al seu lloc de treball dins dels dos mesos següents a la data del cessament en el seu càrrec.
Article 90. Eleccions sindicals
Als centres que tinguen entre sis i deu treballadors o treballadores es podran celebrar eleccions sindicals, en aplicació de l’article 62.1 del Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors aprovat pel RDL 1/1995, de 24 de març.

CAPÍTOL X

Faltes, sancions, infraccions

Article 91. Faltes lleus

Seran considerades faltes lleus les següents:
a) L’abandó del servici sense causa justificada, encara que siga per breu temps, sempre que pels perjuís que origine a l’empresa, a les persones amb discapacitat o als/a les companys/es de treball no haja de ser considerada greu o molt greu.
b) Negligència en el compliment de les normes i instruccions rebudes.
c) 3 faltes de puntualitat comeses durant un període de 30 dies.
d) No notificar en un termini de 24 hores següents a l’absència, els motius que van justificar la falta al treball.

Article 92. Faltes greus

Seran faltes greus:
a) L’actuació amb persones amb discapacitat que implique falta de respecte i de consideració a la dignitat de cada una d’elles, sempre que no reunisca condicions de gravetat que meresca la seua qualificació com a molt greus.
b) Falta d’atenció deguda al treball encomanat i la desobediència a les instruccions dels seus superiors en matèria de servici amb perjuí per a l’empresa o per a les persones amb discapacitat.
c) Més de 3 i menys de 10 faltes de puntualitat comeses durant un període de 30 dies.
d) L’incompliment de les mesures de seguretat i protecció establides per l’empresa; si este incompliment implicara risc d’accidents per a si o per als seus companys o persones ateses en el centre o perill d’avaries en les instal•lacions, podrà ser considerada com a falta molt greu.
e) Faltar injustificadament al treball més d’un dia en un període de 30 dies.
f) La reiteració o reincidència en falta lleu en el termini de 60 dies

Article 93. Faltes molt greus

Seran faltes molt greus:
a) L’actuació amb persones amb discapacitat que implique falta de respecte o de consideració a la dignitat de cada un d’estes.
b) L’abandó del treball o negligència greu quan cause greus perjuís a l’empresa o puga originar-los a les persones amb discapacitat.
c) Els maltractaments de paraula o obra als caps i companys/es.
d) El frau, la deslleialtat o abús de confiança en les gestions encomanades, i el furt, robatori o complicitat, tant en l’empresa com a terceres persones, comesa dins de les dependències de l’empresa o durant el servici.
e) L’incompliment de les mesures de seguretat i protecció establides per l’empresa.
f) L’abús d’autoritat.
g) La simulació de malaltia o accident.
h) La falta injustificada al treball durant 3 dies en un període d’un mes.
i) Més de 20 faltes de puntualitat comeses en un any.
j) La reiteració o reincidència en faltes greus comeses durant un trimestre.

Article 94. Sancions

L’empresa té facultat d’imposar sancions. Totes les sancions s’hauran de comunicar per escrit al treballador/a, i indicar els fets, la graduació d’esta i la sanció adoptada.
Les faltes greus o molt greus hauran de ser comunicades per al seu coneixement als representants legals dels treballadors si els hi haguera.
Les sancions màximes que podran imposar les empreses, segons la gravetat i circumstàncies de les faltes, seran les següents:

a) Faltes lleus:

Amonestació verbal. Si foren reiterades, amonestació per escrit.

b) Faltes greus:

Amonestació per escrit amb coneixement dels delegats de personal o comité d’empresa.
Suspensió d’ocupació i sou fins a 15 dies quan hi haja reincidència.

c) Faltes molt greus: Amonestació d’acomiadament.

Suspensió d’ocupació i sou fins a 60 dies. Acomiadament.

Article 95. Prescripció

Les infraccions comeses pels treballadors i treballadores prescriuran, en cas de faltes lleus, als deu dies, les greus als quinze dies i les molt greus als cinquanta dies, en tots els casos a partir de la data en què l’empresa va tindre coneixement de la seua comissió.

Article 96. Infraccions dels empresaris

Davant de la suposada omissió o acció comesa pels titulars de les empreses que siguen contràries al que disposa este conveni i la resta de disposicions legals, el personal contractat, a través dels representants legals dels treballadors, tractarà, en primera instància, de corregir la suposada infracció i s’apel•larà verbalment o per escrit al titular de l’empresa.
Si en el termini de deu dies, des de la notificació oficial al titular, no haguera rebut solució, o esta no fóra satisfactòria per al reclamant, podrà incoar expedient davant de la comissió paritària de conciliació, arbitratge i interpretació, la qual, en el termini màxim de vint dies des de la recepció d’este, emetrà dictamen.
Qualsevol de les parts podrà apel•lar al dictamen de la inspecció de treball o Consellería d’Ocupació, Indústria i Comerç.
En tot cas caldrà ajustar-se al que preveuen les disposicions legals vigents i especialment al que disposa la Llei 8/1988, de 7 d’abril, sobre infraccions i sancions d’orde social.

CAPÍTOL XI

Pla d’igualtat d’oportunitats i no-discriminació

Article 97. Pla d’igualtat

D’acord amb el que establix la Llei 3/2007, per a la Igualtat Efectiva entre Dones i Hòmens, les empreses estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i, amb esta finalitat, adoptaran mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i hòmens, mesures que negociaran i, si és el cas, acordaran, amb la representació legal dels treballadors, en la forma que es determine en la legislació laboral.
En el cas d’empreses de més de 250 treballadors, les mesures d’igualtat que es referix l’apartat anterior s’hauran de dirigir a l’elaboració i aplicació d’un pla d’igualtat, amb l’abast i contingut establits en este capítol, que haurà de ser així mateix objecte de negociació en la forma que es determine en la legislació laboral.
Els plans d’igualtat de les empreses són un conjunt ordenat de mesures adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació, tendents a aconseguir en l’empresa la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i hòmens i a eliminar la discriminació per raó de sexe.
Els plans d’igualtat fixaran els objectius concrets a aconseguir, les estratègies i pràctiques a adoptar per a la seua consecució, així com l’establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats.
Per a la consecució dels objectius fixats, els plans d’igualtat contemplaran, entre altres coses, les matèries d’accés a l’ocupació, classificació professional, promoció i formació, retribucions, ordenació del temps de treball per a afavorir, en termes d’igualtat entre dones i hòmens, la conciliació laboral, personal i familiar i prevenció d’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe. Els plans d’igualtat inclouran la totalitat d’una empresa, sense perjuí de l’establiment d’accions especials adequada respecte a determinats centres d treball.

Objectius o referents dels plans d’igualtat
Seran objectius preferents d’estos plans d’igualtat:
1. Promoure la participació dels treballadors i les treballadores en la formació contínua i en la formació professional.
2. La igualtat retributiva per a treballs del mateix valor.
3. L’eradicació de qualsevol conducta que suposara assetjament sexual o assetjament per raó de gènere.
4. Eliminar qualsevol situació que supose discriminació directa o indirecta.
5. Garantir oportunitats a les dones perquè es puguen situar en un pla d’igualtat en relació als hòmens en tots els àmbits de l’empresa.

6. Enfocaments de gènere en matèria de Salut Laboral.
Estos objectius es concentraran en els plans que s’aproven en cada empresa, i s’hauran de plasmar en les mesures i pràctiques a adoptar per a aconseguir l’objectiu que es tracte en cada cas.
7. Promoure la conciliació de la vida laboral, personal i familiar de les treballadores i els treballadors.
Per a cada objectiu s’arbitraran quantes mesures siguen necessàries perquè es puguen mesurar i avaluar el grau de consecució dels objectius que s’hagen fixat.
b) Negociació en les empreses.
Es crearà, en cada empresa que vinga obligada per disposició legal vigent, una comissió composta pels membres designats per la part social i la part patronal que en cada moment considere i que serà l’encarregada de negociar els plans d’igualtat en l’àmbit de les empreses segons el que establix este capítol.
Esta comissió funcionarà d’acord amb les regles establides per al comité d’empresa en l’estatut dels treballadors.
Els punts recollits com a objectius prioritaris no esgoten els camps de negociació i acords que eventualment es pogueren adoptar en les empreses.
c) L’empresa proporcionarà formació específica en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i hòmens a les persones que formen part de la comissió d’igualtat.
A més, l’empresa posarà en marxa accions de sensibilització en igualtat de gènere i de prevenció de l’assetjament per raó de sexe i de l’assetjament sexual per a tota la plantilla.

Article 98. Protocol d’actuació en cas d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe

De conformitat amb la legislació vigent en el marc del pla d’igualtat i amb l’objectiu de previndre l’assetjament per raó de sexe i l’assetjament sexual, l’empresa i la representació legal negociaran un protocol d’actuació que comprendrà el compromís de l’empresa de previndre i no tolerar eixes conductes, el tractament reservat de les denúncies i garantirà la immunitat de les víctimes i els testimonis, la identificació de les persones responsables d’atendre als qui formulen una queixa o denúncia i la informació dels drets dels treballadors i les treballadores.


Article 99. Protecció a les víctimes de la violència de gènere

Els treballadors o treballadores que tinguen la consideració de víctimes de la violència de gènere tindran dret, en els termes que preveu l’estatut dels treballadors, a la reducció o a la reordenació del seu temps de treball (art. 37.7 de la LET), a la mobilitat geogràfica i al canvi de centre de treball (art.40.3bis i 49.1 de la LET), a la suspensió de la relació laboral amb reserva de lloc de treball (article 45.n i 48.6 de la LET) i a l’extinció del seu contracte de treball (art. 52.d i 55.b) de la LET.

També els serà aplicable tots els beneficis a este efecte previstos en la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.

TÍTOL II

De les empreses centres i servicis d’atenció especialitzada

Article 100. Òrgans de participació

Tots els centres disposaran d’un Reglament en què s’establisca, com a mínim, la participació democràtica, els òrgans de participació, en els quals estiguen representades totes les parts i les normes de funcionament.

Article 101. Jornada de treball

En els centres ambulatoris d’atenció Primerenca, la jornada del personal d’atenció directa serà de 35 hores de mitjana setmanal, amb un còmput anual de 1.372 hores. L’empresa i els representants dels treballadors acordaran de comú acord quantes d’estes hores seran complementàries.
En els centres ocupacionals i centres de dia i centres de dia per a malalts mentals crònics i centres de rehabilitació i inserció social la jornada del personal d’atenció directa serà de 37 hores de mitjana setmanal, amb un còmput anual de 1.548 hores. L’empresa, de comú acord amb els representants dels treballadors, acordarà quines són complementàries.
En residències, vivendes tutelades i centres específics per a malalts mentals crònics la jornada del personal d’atenció directa serà de 37 hores i mitja de mitjana setmanal, amb un còmput anual de 1.612 hores.

En els centres de dia d’atenció primerenca, serà de 25 hores lectives i cinc complementàries.
El personal d’administració i servicis de tots els centres tindrà una jornada màxima setmanal de 37 hores i mitja de mitjana setmanal, amb un còmput anual de 1.612 hores

Article 102. Vacacions estivals

Tot el personal afectat per este títol d’este conveni, disfrutarà d’unes vacacions retribuïdes anuals, d’un mes preferentment a l’estiu.
En els centres ambulatoris d’atenció primerenca, el personal disfrutarà d’un mes i quinze dies de vacacions anuals retribuïdes, preferentment a l’estiu.
En els centres de dia d’atenció primerenca, el personal d’atenció directa iniciarà les vacacions una setmana després de la data indicada en el calendari escolar, publicat per la Consellería d’Educació com a final de les activitats lectives per a l’alumnat i s’incorporarà una setmana abans de la tornada de l’alumnat, segons la data establida pel mateix calendari escolar.

Article 103. Setmana Santa i Nadal

En els servicis de caràcter residencial (residències, centres residencials de malalts crònics i vivendes) el personal, disfrutarà de tretze dies laborables de descans preferentment durant els períodes de Setmana Sant i Nadal, si no fóra possible disfrutar d’eixos dies en eixos períodes es podran disfrutar en altres períodes i quedarà clarament fixat en el calendari laboral de cada any, i s’ajustarà sempre al compliment anual de les 1.612 hores.
En els centres de dia d’atenció primerenca, el personal d’atenció directa, tindrà dret a les mateixes vacacions que s’establisquen anualment per a l’alumnat en el calendari escolar per a estos períodes.
La resta de treballadors d’este títol d’este conveni, disfrutara de 13 dies laborables de descans durant els períodes de Setmana Sant i Nadal i es respectarà sempre el còmput anual d’hores establit.

TÍTOL III

Dels centres educatius

Article 104. Òrgans de participació educatius

Tots els col•legis d’Educació Especial, disposaran dels òrgans participatius segons la legislació educativa vigent.
Tots els col•legis d’Educació Especial disposaran d’un reglament en què s’establisca, com a mínim, la participació democràtica, els òrgans de participació, en els quals estiguen representades totes les parts i les normes de funcionament.

Article 105. Vacants i llocs de nova creació

A més del que establix l’article 13 d’este conveni, en els col•legis d’Educació Especial concertats o conveniats, la cobertura de les vacants del professorat,es realitzara d’acord amb la normativa establida a este efecte en la legislació educativa, les normatives que la despleguen i els acords de centres en crisis vigents.

Article 106. Calendari laboral col•legis

Per als col•legis el calendari laboral establit en l’article 41 d’este conveni, es podrà establir al començament del curs escolar, en compte a l’inici de l’any natural.

Article 107. Jornada

La jornada setmanal, per al personal d’atenció directa dels col•legis d’Educació Especial, serà de 25 hores lectives i 5 complementàries, més un nombre d’hores, segons determine la Consellería d’Educació.
El personal d’administració i servicis dels col•legis d’Educació Especial, tindrà una jornada màxima setmanal, de 37 hores i mitja, amb un còmput anual de 1.612 hores.
Durant els períodes d’inactivitat lectiva que s’establisquen cada any en el calendari escolar, la jornada diària, per a tot el personal serà de sis hores i es realitzarà de forma continuada.

Article 108. Vacacions estivals

El personal d’atenció directa dels col•legis d’Educació Especial iniciarà les vacacions estivals una setmana després de la data indicada en el calendari escolar publicat per la Consellería d’Educació com a final de les activitats lectives per a l’alumnat, i s’incorporarà una setmana abans de la tornada de l’alumnat, segons la data establida pel mateix calendari escolar.
El personal d’administració i servicis, disfrutarà d’unes vacacions retribuïdes anuals d’un mes preferentment a l’estiu.

Article 109. Setmana Santa i Nadal

En Setmana Santa i Nadal el personal d’atenció directa, tindrà dret a les mateixes vacacions que s’establisquen anualment per a l’alumnat en el calendari escolar per a estos períodes.
El personal d’administració i servicis, disfrutarà de tretze dies laborables de vacacions, durant els períodes de Setmana Santa i Nadal.

Article 110. Premi de jubilació / Paga extraordinària per antiguitat en l’empresa

A més del que establix l’article 39, en els centres educatius tot el personal percebrà, a més de les tres mensualitats, una més per cada quinquenni complit que excedisca dels quinze primers anys, sempre que la Consellería d’Educació es faça càrrec d’estes quantitats.
Este premi per jubilació es transformarà per al personal en pagament delegat en una paga extraordinària per antiguitat en l’empresa en les condicions següents:
Tot el personal en pagament delegat que complisca 25 anys d’antiguitat en l’empresa tindrà dret a percebre una única paga l’import de la qual serà equivalent al d’una mensualitat extraordinària per cada quinquenni complit. Esta paga la percebrà directament de l’Administració educativa a través del pagament delegat, en les mateixes condicions que en la resta de centres concertats ordinaris.
L’import d’estes mensualitats serà igual al salari real que percebera el treballador en el moment de complir els 25 anys d’antiguitat, excepte en el cas dels treballadors que hagueren optat per la jubilació parcial, en els quals es calcularà com si mantingueren la jornada completa.

El personal en pagament delegat que a l’entrada en vigor d’este conveni tinguera 56 o més anys i que al llarg de la seua vigència aconseguira 15 anys d’antiguitat en l’empresa i menys de 25, tindrà dret a percebre una paga extraordinària per antiguitat en l’empresa, per import d’una mensualitat extraordinària per cada quinquenni complit.
El personal recol•locat a l’empara dels acords de centres en crisi tindrà dret al reconeixement de l’antiguitat generada en el seu anterior centre de treball als efectes d’este article.
En el cas que es poguera produir algun retard en el pagament d’esta paga es respectaran els drets del personal que s’hagen generat durant el període d’ajornament.
En tant l’administració educativa no garantisca la transformació de l’actual premi de jubilació en la paga extraordinària per antiguitat, i es compromet l’abonament d’esta paga extraordinària, es mantindrà el dret dels treballadors i treballadores a percebre el premi de jubilació descrit en l’article 39 d’este conveni i primer paràgraf d’este article.

Article 111. Cobrament IT del professorat dels col•legis d’Educació Especial

El professorat dels col•legis d’Educació Especial, en situació d’incapacitat temporal percebran el complement necessari fins a completar el 100 % de la seua retribució salarial total, des del primer dia, inclosos els complements salarials produïts en el període de baixa, sempre que la diferència siga abonada per la Consellería d’Educació.

TÍTOL IV

Dels centres especials d’ocupació

Article 112. Jornada de treball

Els treballadors i treballadores dels centres especials d’ocupació tindran una jornada de 38 hores de mitjana setmanal, amb un còmput anual de 1.672 hores.
Quan el treballador o treballadora, s’haja de desplaçar dins de la seua jornada a diferents llocs de treball (considerant com a llocs de treball aquells centres on realitze la seua activitat), el desplaçament computarà com a jornada laboral. L’empresa facilitarà els mitjans públics o privats per a estos desplaçaments sense cap cost per al treballador o treballadora.

Article 113. Vacacions

Tot el personal afectat per este conveni disfrutarà d’unes vacacions retribuïdes anuals d’un mes preferentment a l’estiu.
A més, tots els treballadors i treballadores dels CEE disfrutaran de sis dies laborables més distribuïts al llarg de l’any.

Article 114. Permisos retribuïts

En els centres especials d’ocupació els treballadors i treballadores a més dels permisos de l’article 47 d’este conveni, tindran dret a un dia d’assumptes propis.

Article 115. El cobrament durant el període d’IT

Els treballadors i treballadores dels centres especials d’ocupació percebran el 75 % de la seua retribució total, inclosos els increments salarials produïts durant el període de baixa des del primer dia.
Si la incapacitat temporal, el permís per maternitat, permís acumulat de lactància o suspensió de contracte per risc en l’embaràs coincidixen amb el període de vacacions estivals, estes es disfrutaran fins a completar el mes immediatament després de l’alta, o quan acorden les parts.

Article 116. Antiguitat

Per cada trienni vençut, tot el personal dependent d’este conveni tindrà dret a percebre la quantitat que, a este efecte, s’indica en les taules salarials per a esta categoria. L’import de cada trienni es farà efectiu en la nòmina del mes del seu venciment. La data del còmput d’antiguitat serà la d’ingrés en l’empresa.

Article 117. Formació

Els treballadors i treballadores dels centres especials d’ocupació, tindran dret, com a mínim a 30 hores anuals de formació, dins de la seua jornada laboral, i es podrà ampliar en funció de les necessitats de formació.

Article 118. Increment SMI

Quan es produïsca un increment de l’SMI, els llocs de treball d’operari de 2a, operari de 1a i operari, veuran incrementat el seu salari com a mínim, en el mateix percentatge que s’haja incrementat l’SMI.


TÍTOL V

De les associacions, institucions i entitats sense ànim de lucre que no posseïsquen cap tipus de centre

Article 119. Jornada de treball

Els treballadors i treballadores de les associacions, institucions i entitats sense ànim de lucre que no posseïsquen cap tipus de centre tindran una jornada de 37 hores i mitja de mitjana setmanal amb un còmput anual de 1.612 hores.

Article 120. Vacacions estivals

Tot el personal afectat per este títol d’este conveni, disfrutarà d’unes vacacions retribuïdes anuals d’un mes preferentment a l’estiu.

Article 121. Setmana Santa i Nadal

Els treballadors afectats per este títol d’este conveni, disfrutaran de tretze dies laborables de descans, preferentment, durant els períodes de Setmana Santa i Nadal. Quan per circumstàncies del treball, no es puguen disfrutar en estos períodes, es podran disfrutar en altres, i quedarà clarament fixat en el calendari laboral de cada any, i s’ajustarà sempre al compliment anual de les 1.612 hores.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera

Es respectaran com a drets adquirits les condicions de jornada i vacacions més beneficioses que van disfrutar els treballadors i treballadores per acord o pacte d’empresa abans de l’entrada en vigor d’este conveni i es conservaran com a dret ad personam.

Segona

Disposició addicional: mediació i arbitratge: les parts negociadores d’este conveni s’adherixen a l’acord sobre Solució Extrajudicial de Conflictes Laborals (ASEC), així com al seu reglament d’aplicació, que vincularà a la totalitat de les empreses i a la totalitat dels treballadors representats, i actuarà en primera instància la comissió paritària d’este conveni.

Tercera

En cas d’inaplicació del conveni col•lectiu caldrà ajustar-se al que disposa l’article 82.3 del Text Refós de l’Estatut dels Treballadors i en  cas de no haver-hi acord, després d’haver sotmés la discrepància a la comissió paritària d’este conveni, s’intentarà solució de discrepàncies a l’arbitratge del Tribunal d’Arbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana i se seguirà amb posterioritat el procediment establit que finalitzarà amb la intervenció del Consell Tripartit per al desenrotllament de les relacions laborals i la negociació col•lectiva de la Comunitat Valenciana d’acord amb el capítol III del Decret 88/2013, de 5 de juliol, del Consell, que ho regula DOCV número 7062, de 8 de juliol de 2013 o qualsevol altre que ho substituïsca.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera

No es podrà contractar, a partir de la publicació d’este conveni a ningú en un lloc de treball diferent del que preveu este.

Segona

A efectes econòmics a partir de l’any 2002 s’aplicarà un augment lineal al professor titular dels centres d’atenció especialitzada (categoria a extingir) igual a la quantitat mensual que augmente el salari del monitor durant l’exercici corresponent i, es mantindran per la seua banda els triennis dins dels seus respectius llocs de treball.

Tercera

En els centres d’Educació Especial concertats o conveniats, el lloc de treball de cuidador és a extingir.

Quarta

La comissió paritària serà l’òrgan encarregat de resoldre els dubtes que sorgisquen sobre l’aplicació de la taula de programes.

DISPOSICIÓ FINAL

La remuneració total que a l’entrada en vigor d’este conveni reba el personal afectat per este, no podrà ser reduïda per l’aplicació de les normes que en el mateix s’establixen, excepte el que establixen els articles 27 i 60 d’este conveni. 

FEAD
Avda. de las Cortes Valencianas, 41 – 1º G
46015  Valencia
Telf. 626272423

AGEVALCEE
Avda. de las Cortes Valencianas, 41 – 1º A
46015 Valencia
Telf. Contacto 963470042

ASELDICOVA
Gran Vía Ramón y Cajal, 13
46007 - Valencia
Tel: 963 168 054

CC.OO.
Plaza Nápoles y Sicilia, 4 – 2º
46003  Valencia
Telf. 96 3882155

FETE-UGT
C/ Arquitecto Mora, 7 – 5º
46010 Valencia
Telf. 96 3884071


 
FEAD
Av/ Cortes Valencianas 41 - 1º G - Despacho 9
46015 (Valencia)
Tlf: 626 27 24 23
Página realizada por Meganet Informática S.L.